Điểm tin:
 
Các đơn vị trực thuộc » P.Khảo thí & Đảm bảo chất lượng
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức
Văn bản - Tài liệu
Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng (Áp dụng từ năm học 2018-2019)
Chương I VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ Điều 1. Vị trí, chức năng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng là một đơn vị trực thuộc Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, được thành lập theo Quyết định số 63/QĐ-CĐCĐ ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Hiệu ...
Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN năm 2018
Kế hoạch tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN năm 2018
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...