Điểm tin:
 
Bảng phụ lục nhân sự

BAN GIÁM HIỆU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bí thư Đảng ủy
Phó Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Văn Triều
ĐTCQ: 0299.3.615.176
Di động: 0989004981
Email: nvtrieu@stcc.edu.vn

Phó Hiệu trưởng: ThS. Nguyễn Văn Tâm
ĐTCQ: 0299.3.614.777
Di động: 0972220766
Email: nvtam@stcc.edu.vn

Phó Hiệu trưởng: CN. Lê Văn Lửa
ĐTCQ: 0299.2.461.045
Di động: 0903971657 
Email: lvlua@stcc.edu.vn

CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC

PHÒNG TC - HC - QT

ĐT: 0299.3827.028

Lãnh đạo phòng

 

 

P. Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Trần Hoàng Vũ
Di động: 0977547476
Email: nthvu@stcc.edu.vn

P. Trưởng phòng: CN. Từ Văn Phạm Phú
Di động: 0983059770
Email:tvpphu@stcc.edu.vn

PHÒNG ĐÀO TẠO

ĐT: 0299.3821.730

(Bộ phận Tuyển sinh - ĐT: 0299.3.610.422)

Lãnh đạo phòng

 

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Khánh Hùng
Di động: 0919073113
Email: nkhhung@stcc.edu.vn

 

 

P.Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Phương Linh
Di động:0977558228
Email: nplinh@stcc.edu.vn

P. Trưởng phòng: ThS. Ngô Xuân Nam
Di động: 0908278031
Email: nxnam@stcc.edu.vn

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

ĐT: 0299.2.480.900

Lãnh đạo phòng

 

 

P. Trưởng phòng: ThS Nguyễn  Tuyết Lan
Di động: 0982492191
Email: ntlan@stcc.edu.vn

 

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

ĐT: 0299.2.210.296

Lãnh đạo phòng

 

 

P. Trưởng phòng: ThS. Quách Hồng Duyên
Di động: 0919877005
Email: qhduyen@stcc.edu.vn

 

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

ĐT: 0299.3.645.657

Lãnh đạo phòng

 

 

P. Trưởng phòng: ThS. Trần Huỳnh Hồng Biên
Di động: 0976585257
Email: thhbien@stcc.edu.vn

 

PHÒNG THANH TRA

ĐT: 0299.3.645.652

Lãnh đạo phòng

 

 

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Mai
Di động:0918856666
Email: ntnmai@stcc.edu.vn

 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

ĐT: 0799.3.645.654

Lãnh đạo phòng

 

 

P. Trưởng phòng: ThS. Dương Trường Giang
Di động: 0987546649
Email: dtgiang@stcc.edu.vn

 

CÁC KHOA TRỰC THUỘC

KHOA CƠ BẢN

ĐT: 0299.3.645.650

Lãnh đạo khoa

 

 

Trưởng khoa: ThS. Bùi Chí Dũng
Di động: 0989013298
Email: bcdung@stcc.edu.vn

P.Trưởng khoa: ThS. Lâm Ngọc Trang
Di động: 0907817645
Email: lntrang@stcc.edu.vn

Bộ môn Xã hội và Nhân văn

 

 

Trưởng BM: ThS. Lê Tường Vi
Di động: 0946343272
Email: ltvi@stcc.edu.vn

 

Bộ môn Tự nhiên

 

 

Trưởng BM: ThS. Bùi Chí Dũng
Di động: 0989013298
Email: bcdung@stcc.edu.vn

 

Bộ môn Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng

 

 

P. Trưởng BM: ThS. Lê Dũng Lâm
Di động: 0918436216
Email: ldlam@stcc.edu.vn

 

Bộ môn Ngoại ngữ

 

 

Trưởng BM: ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai
Di động:
Email: nttmai@stcc.edu.vn

 

KHOA NÔNG NGHIỆP

ĐT: 0299.3.645.656

Lãnh đạo khoa

 

 

Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Thị Thuở
Di động: 0907346046
Email: ntthuo@stcc.edu.vn

 

Bộ môn Chăn nuôi - Thú y

 

 

P. Trưởng BM: ThS. Nguyễn Như Tấn Phước
Di động: 0908001590
Email: nntphuoc@stcc.edu.vn

 

Bộ môn Bảo vệ thực vật

 

 

Trưởng BM: ThS. Đinh Thị Chi
Di động: 0972103599
Email: dtchi@stcc.edu.vn

 

Bộ môn Thủy sản và Phát triển nông thôn

 

 

Trưởng BM: ThS. Trịnh Thanh Nhân
Di động: 0987610490
Email: ttnhan@stcc.edu.vn

 

KHOA KINH TẾ

ĐT: 0299.3.637.738

Lãnh đạo khoa

 

 

Trưởng khoa: ThS. Võ Thanh Sang
Di động: 0983852362
Email: vtsang@stcc.edu.vn

 

Bộ môn Kế toán - Kiểm toán

 

 

Trưởng BM: ThS. Võ Ngọc Hiếu

Di động:
Email:vnhieu@stcc.edu.vn

 

Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

 

 

Trưởng BM: ThS. Nguyễn Thị Thùy Phương
Di động: 0902406300
Email: nttphuong@stcc.edu.vn

 

Bộ môn Kinh tế - Quản trị kinh doanh

 

 

Trưởng BM: ThS. Lê Thị Chi
Di động: 0939868787
Email: ltchi@stcc.edu.vn

P. Trưởng BM: ThS. Trương Thị Cẩm Tú
Di động:
Email: ttctu@stcc.edu.vn

KHOA KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

ĐT: 0299.3.612.853

Lãnh đạo khoa

 

 

P. Trưởng khoa: ThS. Trương Ngọc Phụng
Di động: 0919700760
Email: tnphung@stcc.edu.vn

 

Bộ môn Tin học

 

 

Trưởng BM: ThS. Vũ Thị Thúy Vi
Di động: 0979807094
Email: vttvi@stcc.edu.vn

P. Trưởng BM: ThS. Lý Quý Niệm
Di động:
Email: lqniem@stcc.edu.vn

Bộ môn Kỹ thuật

 

 

 

 

KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT

ĐT: 0299.3.637.737

Lãnh đạo khoa

 

 

P. Trưởng khoa: ThS. Trang Bảo Thanh
Di động: 0919199204
Email: tbthanh@stcc.edu.vn

 

Bộ môn Chính trị

 

 

Trưởng BM: ThS. Trần Thị Biên Thùy 
Di động: 01687335776
Email: ttbthuy@stcc.edu.vn

 

Bộ môn Luật - Hành chính

 

 

Trưởng BM: ThS. Ngô Hồng Chương
Di động: 0939666009
Email: nhchuong@stcc.edu.vn

 

CÁC TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

ĐT: 0299.3.820.412

 

 

Giám đốc: CN. Trần Văn Trí
Di động: 0918332386
Email: tvtri@stcc.edu.vn

 

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

ĐT: 0299.2.461.028

 

 

P. Giám đốc: ThS. Trần Hoàng Uy
Di động: 0918502589
Email: thuy@stcc.edu.vn

 

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

ĐT: 0299.3.627.327

 

 

Giám đốc: ThS. Tiền Ngọc Hân
Di động: 0939304360
Email: tnhan@stcc.edu.vn

 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...