Điểm tin:
 
Quy trình công tác học vụ dành cho SV các lớp liên kết đào tạo
Quy trình công tác học vụ dành cho SV các lớp liên kết đào tạo

TT

Trường
Liên kết

Hệ Đào tạo

Tên mẫu đơn

Diễn giải/thủ tục

Nơi tìm/lấy mẫu Đơn

Hồ sơ kèm
theo đơn

Nơi đóng
lệ phí

Nơi Nộp và nhận lại Đơn

Thời gian
Nộp đơn

Thời gian
Trả đơn

1

Đại học Trà Vinh

Liên thông, VLVH và Từ xa

Phiếu đăng ký học lại
và thi lại
(Mẫu B.1)

Khi rớt lần 1 và lần 2, các môn đăng ký phải có trong HK đang học của các lớp

Văn phòng đoàn,
Website: stcc.edu.vn

 

Phòng tài vụ
(125.000/tc)

Phòng Đào tạo

Trước ngày thi
ít nhất 3 ngày

DS thi lại được
đưa vào phòng
thi của lớp đk

2

Phiếu đăng ký miễn giảm
môn học
(Mẫu B.2)

SV đã học TC LLCT hoặc đã học 1 bằng CĐ, ĐH khác

Bằng cấp và bảng điểm photo công chứng

Không

Phòng Đào tạo

Theo thông báo ĐHTV,
Nếu HV có nhu cầu có thể nộp bổ sung

Sau khi ĐHTV xét

3

Giấy đề nghị phúc khảo
bài thi kết thúc học phần
(Mẫu B.3)

SV muốn phúc khảo
bài thi

 

Phòng tài vụ
70.000đ/môn

Phòng Đào tạo

Trong vòng 15 ngày sau khi công bố kết quả thi

Sau khi ĐHTV
chấm xong

4

Phiếu đăng ký dự thi
tốt nghiệp (lần 1)
(Mẫu B.4)

SV đăng ký để được dự thi tốt nghiệp lần 1 cùng với lớp đang học

dán ảnh, và đã
đóng lệ phí

Phòng tài vụ
1.200.000 đ

Phòng Đào tạo

Theo thông báo
ĐHTV

SV theo dõi
lịch thi

5

Phiếu đăng ký dự thi
tốt nghiệp lần 2
(Mẫu B.5)

SV đã rớt tốt nghiệp
lần 1

Đơn xác nhận của địa phương

Phòng tài vụ
200.000đ/môn

Phòng Đào tạo

Theo thông báo
ĐHTV

SV theo dõi
lịch thi

6

Không cần đơn

SV đăng ký thi lần 2

 

Phòng tài vụ
(25.000đ/TC)

 

Trước khi thi lần 2

 

7

Không cần đơn

Chứng chỉ Anh văn, Tin học (photo công chứng)

 

 

Phòng Đào tạo

Theo thông báo ĐHTV, trước thi tốt nghiệp 3 tháng

SV theo dõi
kết quả

8

Đại học Cần Thơ

VLVH

Phiếu đăng ký học lại
học phần
(Nếu đăng ký môn trả nợ tại CĐCĐ ST)
(Mẫu B.6)

SV còn nợ môn hoặc cải thiện điểm

Văn phòng đoàn,
Website: stcc.edu.vn

 

Phòng Tài vụ
(220.000đ/TC)

Phòng Đào tạo

Theo thông báo cụ thể của từng học kỳ

Theo thông báo cụ thể của từng học kỳ (khi nhận Đơn SV nhớ mang theo Phiếu thu)

9

Phiếu đăng ký học lại
học phần
(Nếu đăng ký môn trả nợ mở tại tỉnh khác)
(Mẫu B.6)

SV còn nợ môn hoặc cải thiện điểm

 

Đóng lệ phí tại đơn vị/tỉnh có mở môn trả nợ

Phòng Đào tạo

Theo thông báo cụ thể của từng học kỳ

Theo thông báo cụ thể của từng học kỳ

10

Đơn xin bảo lưu học phần
(Mẫu B.7)

SV đã tốt nghiệp: Trung cấp LLCT hoặc đại học, cao đẳng

Bằng tốt nghiệp và bảng điểm photo công chứng

Không

Phòng Đào tạo

Khoảng 4 tuần đầu mỗi HK (từ khi công bố Lịch học HK đó)

Sau khi ĐHCT
xét, SV phải theo dõi kết quả

11

Đơn xin xét tốt nghiệp
(Mẫu B.8)

SV không tốt nghiệp đợt 1

Phiếu đăng ký nhận bằng TN
(dán 01 ảnh 3 x 4)

Phòng tài vụ
(60.000đ/SV)

Phòng Đào tạo

Sau khi trả nợ môn có kết quả đạt

Sau khi ĐHCT
xét, SV phải theo dõi kết quả trên Website: www.ctu.edu.vn

12

Đơn xin đăng ký mở lớp
 xóa nợ Hè
(Mẫu B.9)

SV nợ môn có nhu cầu
trả nợ trong HK hè (phải đảm bảo số lượng mở lớp từ 15 SV trở lên)

Phiếu đăng ký học lại học phần kèm theo

Phòng Tài vụ
(220.000đ/TC)

Phòng Đào tạo

Cuối HK2 hàng năm

SV theo dõi phúc
đáp của ĐHCT

13

Đơn xin cấp lại tài khoản
Email và máy tính
(Mẫu B.10)

SV làm mất tài khoản được ĐHCT cấp lần 1

 

Phòng Tài vụ

Phòng Đào tạo

 

SV phải theo dõi để nhận lại kết quả

14

Đơn xin cấp lại Thẻ SV
(Mẫu B.11)

SV làm mất Thẻ được ĐHCT cấp

 

Phòng tài vụ
(20.000đ/SV)

Phòng Đào tạo

 

SV phải theo dõi để nhận lại Thẻ SV

15

Từ xa

Đơn xin miễn môn học
(Mẫu B.12)

SV đã tốt nghiệp: Trung cấp LLCT hoặc đại học, cao đẳng hoặc có Chứng chỉ AV và TH

Bằng tốt nghiệp và bảng điểm hoặc chứng chỉ photo công chứng

 

Phòng Đào tạo

 

SV phải theo dõi để nhận lại kết quả

16

Đại học Cần Thơ

Từ xa

Phiếu đăng ký học lại
học phần hệ Từ xa
(Nếu đăng ký môn trả nợ tại CĐCĐ ST)
(Mẫu B.13)

SV còn nợ môn hoặc cải thiện điểm

Văn phòng đoàn,
Website: stcc.edu.vn

 

Phòng tài vụ
(150.000đ/TC)

Phòng Đào tạo

Trước ngày thi
ít nhất 1 tuần

DS thi lại được
đưa vào phòng
thi của lớp đk

17

Phiếu đăng ký học lại
học phần hệ Từ xa
(Nếu đăng ký môn trả nợ mở tại tỉnh khác)
(Mẫu B.13)

SV còn nợ môn hoặc cải thiện điểm

 

Đóng lệ phí tại đơn vị/tỉnh có mở môn trả nợ

Tại đơn vị hoặc tỉnh có mở môn trả nợ

Trước ngày thi
ít nhất 2 tuần trở lên

Liên hệ nơi nộp đơn

18

Giấy đề nghị  cấp lại
Thẻ SV
(Mẫu B.14)

SV làm mất Thẻ được ĐHCT cấp

 

Phòng tài vụ
(20.000đ/SV)

Phòng Đào tạo

 

SV phải theo dõi để nhận lại Thẻ SV

19

Đơn xin chuyển đợt học
(Mẫu B.15)

SV có nhu cầu 

 

 

Phòng Đào tạo

 

Sau khi ĐHCT
phúc đáp, SV phải theo dõi kết quả

20

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM

VLVH

Giấy cho phép học lại (Nếu đăng ký môn trả nợ với lớp tại CĐCĐ ST)
(Mẫu B.16)

SV còn nợ môn học

 

Phòng tài vụ
(250.000đ/TC)

Phòng Đào tạo

Theo thông báo cụ thể của từng học kỳ

Theo thông báo cụ thể của từng học kỳ

21

Giấy cho phép học lại (Nếu đăng ký môn trả nợ với lớp mở tại tỉnh khác)
(Mẫu B.16)

SV còn nợ môn học

 

Đóng lệ phí tại đơn vị/tỉnh có mở môn trả nợ

Tại đơn vị hoặc tỉnh có mở môn trả nợ

 

 

22

Đơn xin đăng ký mở lớp
 xóa nợ
(Mẫu B.17)

SV nợ môn có nhu cầu
mở lớp trả nợ (phải đảm bảo số lượng mở lớp từ 30 SV trở lên)

Giấy cho phép học lại kèm theo

Phòng Tài vụ
(250.000đ/TC)

Phòng Đào tạo

 

SV theo dõi kết quả phúc
đáp của Trường SPKT

23

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM

VLVH

Đơn xin học môn thay thế
(Mẫu B.18)

SV trả nợ môn với khóa sau không còn môn tương đương hoặc Mã môn học thay đổi (do thay đổi chương trình đào tạo)

Văn phòng đoàn,
Website: stcc.edu.vn

 

 

Phòng Đào tạo

Trước khi đăng ký học lại môn bị nợ

Sau khi ĐH SPKT duyệt, SV phải theo dõi kết quả

24

Đơn xin bảo lưu Điểm
(Mẫu B.19)

SV đã tốt nghiệp: Trung cấp LLCT hoặc đại học, cao đẳng

Bằng tốt nghiệp và bảng điểm photo công chứng

 

Phòng Đào tạo

Đầu khóa học (Sau khi khai giảng lớp)

Sau khi ĐH SPKT
xét duyệt, SV phải theo dõi kết quả

25

Không cần Đơn

SV đăng ký thi lần 2

 

Phòng Tài vụ
(25.000đ/môn

 

Trước ngày thi Lần 2 1 tuần trở lên

 

26

Các Trường
liên kết có
nhập điểm (Trừ Trường ĐH Bình Dương, ĐH Thủy Lợi, Trung cấp Luật Vị Thanh)

VLVH, Liên thông và Từ xa

Không cần Đơn

Sinh viên có nhu cầu đăng ký in Bảng điểm cá nhân

Phiếu thu lệ phí có ghi Mã số SV

Phòng tài vụ
(5.000đ/SV)

Phòng Đào tạo

Thứ 3 và thứ 5 hàng tuần

Sáng thứ tư và thứ 6 hàng tuần


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...