Điểm tin:
 
Giới thiệu về phòng
Giới thiệu về phòng

     Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp được thành lập theo Quyết định số 692/QĐ-CĐCĐ ngày 25 tháng 10 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng. Chức năng đảm bảo thông tin liên lạc giữa Lãnh đạo Nhà trường với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài trường. Tham mưu, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, tổng hợp, thi đua, khen thưởng, văn thư, lưu trữ, pháp chế; quản trị, thiết bị, quản lý và các hoạt động chung của Trường.

 Can bo nhan vien phong TCHCTH

Tập thể viên chức Phòng TC-HC-TH

     Nhiệm vụ tham mưu và giúp Lãnh đạo Nhà trường điều hành các nội dung công việc sau: Đề xuất, xây dựng kế hoạch quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bố trí đội ngũ cán bộ, viên chức trong Trường. Đề xuất chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động cho các đơn vị. Chủ trì việc xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị trong Trường. Đề xuất, xây dựng kế hoạch quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bố trí đội ngũ cán bộ, viên chức trong Trường, chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động cho các đơn vị. Lập kế hoạch tuyển dụng, thuyên chuyển, tiếp nhận cán bộ, viên chức, giữ sinh viên ở lại Trường, bổ nhiệm cán bộ theo quy trình. Thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định nội bộ của Trường đối với cán bộ, viên chức. Là Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Trường, tổ chức thực hiện công tác Thi đua khen thưởng. Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công việc hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Tổ chức, quản lí, hướng dẫn các đơn vị việc thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ. Thực hiện các công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xác minh, điều tra lí lịch cán bộ, viên chức theo yêu cầu. Đề xuất, phối hợp với cơ quan công an và chính quyền địa phương thực hiện các phương án bảo vệ an toàn cơ quan. Quản lý, lập kế hoạch mua sắm, điều phối tài sản, thiết bị để cung ứng cho các đơn vị trực thuộc; sửa chữa thiết bị phục vụ cho hoạt động của Nhà trường.


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...