Điểm tin:
 
Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng

Khoa học và Đào tạo Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 621/QĐ-CĐCĐ ngày 10 tháng 10 năm 2011

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng)

Chương I

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1. Khái niệm Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

Hội đồng Khoa học và Đào tạo (HĐKH&ĐT) Trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Sóc Trăng là tổ chức tư vấn đại diện cho tiếng nói chuyên môn của đội ngũ cán bộ, viên chức Trường CĐCĐ Sóc Trăng, do Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Sóc Trăng ra quyết định thành lập với nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng.

Điều 2. Chức năng và nhiệm vụ của HĐKH&ĐT

1. HĐKH&ĐT có chức năng tư vấn cho Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Sóc Trăng trong các vấn đề sau:

a. Xác định mục tiêu, chương trình đào tạo; kế hoạch dài hạn và hàng năm về phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ của Trường;

b. Tư vấn tuyển chọn đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ viên chức theo yêu cầu phát triển của Trường;

c. Tư vấn xây dựng quy chế và chính sách về khoa học và đào tạo (KH&ĐT);

d. Tư vấn xây dựng chiến lược và đề xuất những chủ trương lớn trong đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), và chuyển giao công nghệ.

2. Đề xuất giải pháp thực hiện chiến lược, chính sách KH&ĐT, bao gồm:

a. Tư vấn quy hoạch về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học;

b. Xác định kế hoạch hợp tác và trao đổi NCKH trong và ngoài nước;

c. Tư vấn mở các ngành học mới, thành lập các đơn vị đào tạo và chuyển giao, hợp tác khoa học và công nghệ giữa các đơn vị trong Trường với các đối tác ngoài Trường;

3. Tư vấn cho chủ nhiệm hoặc tác giả của các: đề tài, sáng kiến kinh nghiệm, bài giảng, giáo trình...trước, trong và sau khi thực hiện.

4. Đánh giá và đề xuất khen thưởng các công trình NCKH, các tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong giảng dạy và nghiên cứu, chuyển giao khoa học và công nghệ (KH&CN).

5. Các công việc cần thiết khác liên quan đến KH&ĐT do hội đồng tự đề xuất hoặc theo yêu cầu của Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Sóc Trăng.

6. Tham gia thực hiện, phối hợp thực hiện các đề tài NCKH các cấp.

Chương II

TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG KH&ĐT

Điều 3. Thành phần của HĐKH&ĐT Trường CĐCĐ Sóc Trăng

HĐKH&ĐT của Trường gồm: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng QLKH-HTQT và những cán bộ, giảng viên có kinh nghiệm hoạt động khoa học và công nghệ, một số nhà khoa học và đại diện các tổ chức kinh tế - xã hội ngoài Trường. Hiệu trưởng quyết định thành lập HĐKH&ĐT và làm chủ tịch HĐKH&ĐT.

Điều 4. Ban Thường trực HĐKH&ĐT

1. Ban Thường trực HĐKH&ĐT bao gồm: 05 thành viên, thành phần cụ thể do Hiệu trưởng quyết định.

2. Ban thường trực Hội đồng chịu trách nhiệm:

- Giữ liên lạc giữa các thành viên trong HĐKH&ĐT;

- Thay mặt Hội đồng giải quyết các công việc giữa hai kỳ họp của HĐKH&ĐT;

- Chuẩn bị nội dung và chương trình làm việc tại các kỳ họp của HĐKH&ĐT;

- Dự kiến danh sách các đại biểu (trong hoặc ngoài trường) mời dự các kỳ họp hoặc tham gia các hoạt động của HĐKH&ĐT;

- Kiến nghị cho thôi hoặc bãi miễn các thành viên HĐKH&ĐT không có điều kiện thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao và đề nghị khen thưởng các thành viên hoạt động tích cực và hiệu quả.

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐKH&ĐT

1. Phê duyệt các văn bản liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học thuộc thẩm quyền.

2. Chỉ đạo chuẩn bị nội dung các kỳ họp của HĐKH&ĐT.

3. Chỉ đạo Thư ký chuẩn bị đầy đủ các tài liệu cần thiết về các vấn đề sẽ đưa ra thảo luận tại các kỳ họp của HĐKH&ĐT. Duyệt các báo cáo, tài liệu trước khi đưa ra thảo luận.

4. Triệu tập và chủ trì các kỳ họp của HĐKH&ĐT.

5. Thực hiện chế độ quy định và đảm bảo các điều kiện cho hoạt động của HĐKH&ĐT.

6. Thành lập các tiểu ban khoa học tư vấn giúp việc cho HĐKH&ĐT.

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Chủ tịch HĐKH&ĐT

1. Giúp Chủ tịch HĐKH&ĐT trong các hoạt động chung của HĐKH&ĐT.

2. Thay mặt Chủ tịch HĐKH&ĐT điều hành mọi hoạt động của HĐKH&ĐT khi được Chủ tịch HĐKH&ĐT ủy quyền hoặc khi Chủ tịch HĐKH&ĐT vắng mặt.

3. Cùng Chủ tịch HĐKH&ĐT và Thư ký giải quyết các công việc của HĐKH&ĐT theo phân công của Chủ tịch HĐKH&ĐT.

Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thư ký HĐKH&ĐT

1. Giúp Ban thường trực HĐKH&ĐT liên hệ với các đơn vị có liên quan để giải quyết mọi công việc hành chính của HĐKH&ĐT.

2. Giúp Ban thường trực HĐKH&ĐT chuẩn bị tài liệu và các vấn đề có liên quan phục vụ cho công tác của HĐKH&ĐT, ghi chép đầy đủ, chính xác các phát biểu của các thành viên, kết luận của Chủ tịch Hội đồng trong phiên họp HĐKH&ĐT.

3. Giải quyết các công việc của HĐKH&ĐT theo phân công của Chủ tịch HĐKH&ĐT.

4. Soạn thảo các văn bản thuộc phạm vi HĐKH&ĐT.

5. Tiếp nhận hồ sơ, văn bản... trình Chủ tịch HĐKH&ĐT.

Điều 8. Nhiệm vụ và quyền hạn của các ủy viên HĐKH&ĐT

1. Tham gia đầy đủ các hoạt động của HĐKH&ĐT và tích cực đóng góp ý kiến trong các kỳ họp của HĐKH&ĐT.

2. Trực tiếp thực hiện một số công việc do Chủ tịch HĐKH&ĐT giao.

3. Tư vấn cho Chủ tịch HĐKH&ĐT về lĩnh vực khoa học và đào tạo thuộc chuyên môn của mình.

4. Nghiên cứu trước tài liệu để đóng góp ý kiến về những vấn đề sẽ đưa ra thảo luận ở HĐKH&ĐT; giữ gìn tài liệu, số liệu theo quy định về bảo mật của nhà nước.

5. Được cung cấp những thông tin cần thiết về các vấn đề có liên quan tới các kỳ họp và các hoạt động của HĐKH&ĐT. Kiến nghị, thảo luận những vấn đề thuộc phạm vi tư vấn của HĐKH&ĐT.

Điều 9. Bổ nhiệm, miễn nhiệm và thay thế

Hiệu trưởng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế các thành viên HĐKH&ĐT trên cơ sở đề xuất của Thường trực Hội đồng.

 

Chương III

PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐKH&ĐT

Điều 10. Phương thức hoạt động

Các thành viên của HĐKH&ĐT hoạt động mang danh nghĩa cá nhân, chịu trách nhiệm cá nhân, không đại diện cho khoa, phòng hoặc tổ chức nơi mình công tác.

Điều 11. Chế độ làm việc của HĐKH&ĐT

1. Hội đồng KH&ĐT tổ chức họp định kỳ (mỗi năm 2 lần vào đầu mỗi học kỳ) và họp đột xuất do Chủ tịch HĐKH&ĐT triệu tập.

2. Khi cần thiết, Chủ tịch HĐKH&ĐT có thể tổ chức họp mở rộng với sự tham gia của đại diện chính quyền, đại diện của một số đơn vị phòng, khoa, bộ môn... Các đại biểu không là thành viên Hội đồng thì không tham gia biểu quyết về những vấn đề thuộc phạm vi của Hội đồng tại các cuộc họp HĐKH&ĐT.

3. Các phiên họp của HĐKH&ĐT phải có ít nhất 2/3 tổng số thành viên được triệu tập tham dự.

Điều 12. Nguyên tắc hoạt động

HĐKH&ĐT làm việc theo nguyên tắc dân chủ, thảo luận công khai và quyết định theo đa số theo hình thức biểu quyết bằng tay hoặc bỏ phiếu kín. Trường hợp kết quả biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín ngang nhau thì ý kiến quyết định thuộc ý kiến của người chủ trì phiên họp.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung chưa phù hợp cần sửa đổi, bổ sung, HĐKH&ĐT sẽ đề nghị Hiệu trưởng xem xét quyết định./.

                                                                            HIỆU TRƯỞNGHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...