Điểm tin:
 
Quy định về Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
Quy định về Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

QUY ĐỊNH

Về Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ

tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 617/QĐ-CĐCĐ ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu của hoạt động khoa học và công nghệ

- Cùng với nhiệm vụ đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng. Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của cộng đồng.

- Thực hiện nghiên cứu khoa học (NCKH) kết hợp với đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu đào tạo lao động cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân...là biện pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng đào tạo.

- Thực hiện nguyên lý giáo dục của Đảng "Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội" góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

- Xã hội hóa các kết quả nghiên cứu nhằm thực hiện đổi mới trong giáo dục đào tạo và đóng góp với địa phương trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

- Góp phần bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên.

- Giúp sinh viên làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, qua đó phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ cho đất nước.

Điều 2. Nội dung của hoạt động KH&CN

Hoạt động KH&CN tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng bao gồm:

- Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu triển khai trong lĩnh vực khoa học giáo dục và các lĩnh vực KH&CN khác.

- Xây dựng kế hoạch KH&CN dài hạn, ngắn hạn và hàng năm.

- Ứng dụng thành tựu KH&CN, phát triển kỹ thuật, hoàn thiện và chuyển giao công nghệ vào sản xuất và đời sống.

- Biên soạn tài liệu, giáo trình, bài báo, sách tham khảo, sách chuyên khảo, sách phổ biến kiến thức...

- Tham dự hội nghị, hội thảo, hội đồng, phản biện các công trình nghiên cứu...

Điều 3. Các hình thức hoạt động khoa học và công nghệ

Các hoạt động sau đây được coi là hoạt động khoa học và công nghệ trong Trường:

1- Thực hiện các đề tài khoa học các cấp :

-  Đề tài cấp nhà nước : bao gồm đề tài trong khuôn khổ các chương trình khoa học trọng điểm của Nhà nước và đề tài độc lập cấp nhà nước.

-  Đề tài cấp Bộ và tương đương :

-  Đề tài cấp Bộ bao gồm :

+ Đề tài trọng điểm ưu tiên, trọng điểm cấp Bộ

+ Đề tài cấp Bộ

-  Đề tài tương đương cấp Bộ bao gồm :

+ Đề tài nhánh cấp nhà nước

+ Đề tài hợp đồng với các cơ quan trung ương, địa phương và các tổng công ty và các doanh nghiệp khác có giá trị hợp đồng từ 100 triệu trở lên.

-  Đề tài cấp tỉnh

-  Đề tài cấp cơ sở:

-  Đề tài cấp Trường

-  Đề tài hợp đồng khác

-  Đề tài cấp khoa, bộ môn

2- Biên dịch sách, giáo trình, tài liệu tham khảo

- Dịch sách

- Biên soạn giáo trình

- Biên soạn tài liệu tham khảo, đề cương bài giảng, bài tập

-  Viết sách chuyên khảo

3- Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

4- Xuất bản bài báo khoa học: đăng các tạp chí khoa học chuyên ngành, viết bài tham luận tại các hội thảo khoa học, báo cáo chuyên đề khoa học.

5- Tham dự hội đồng khoa học :

-   Hội đồng nghiệm thu các đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở;

-   Hội đồng thẩm định giáo trình, sách biên dịch.

6- Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ.

Chương II

TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Điều 4. Phân cấp quản lý

Hoạt động KH&CN tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng được quản lý thống nhất theo 2 cấp: cấp trường, cấp khoa và tương đương.

Hiệu trưởng là người trực tiếp chỉ đạo quản lý và điều hành các hoạt động KH&CN của Trường, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN được cơ quan quản lý cấp trên ủy quyền hoặc phân cấp theo quy định.

Điều 5. Các tổ chức, đơn vị giúp Hiệu trưởng quản lý hoạt động KH&CN

1. Hội đồng Khoa học và đào tạo (KHĐT) của Trường do Hiệu trưởng quyết định thành lập, có trách nhiệm tư vấn cho Hiệu trưởng về những vấn đề có liên quan đến hoạt động KH&CN của Trường.

2. Các khoa và đơn vị trực thuộc Trường có trách nhiệm quản lý, tổ chức, phối hợp và tạo điều kiện để cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN được giao. Các đơn vị trực tiếp đôn đốc, giám sát và chịu trách nhiệm về mặt chuyên môn các vấn đề KH&CN của đơn vị và cá nhân thuộc phạm vi đơn vị mình quản lý.

3. Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế (QLKH-HTQT) có nhiệm vụ giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, quản lý hoạt động KH&CN ở các mặt cụ thể như sau:

-Tổ chức xây dựng và định hướng phát triển hoạt động KH&CN trong Trường, xây dựng quy định, quy chế, tham mưu ban hành các văn bản, biểu mẫu liên quan đến hoạt động KH&CN của Trường.

- Xây dựng và thực hiện các kế hoạch hoạt động KH&CN của Trường.

- Tham mưu quy trình đăng ký, xét duyệt, thẩm định và nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo quy định;

- Giới thiệu kết quả hoạt động KH&CN, quản lý hoạt động ứng dựng và chuyển giao công nghệ; thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

- Tổ chức tổng kết, đánh giá hoạt động KH&CN định kỳ 5 năm và hàng năm; thực hiện chế độ báo cáo, khen thưởng, xử lý vi phạm theo quy định.

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến KH&CN.

Chương III

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN

Điều 6. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên

Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ bắt buộc đối với tất cả các giảng viên cơ hữu và cán bộ quản lý tham gia giảng dạy của Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.

- Định mức nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được quy định như sau:

 Giáo sư:                                                                        125 tiết chuẩn

 Phó giáo sư:                                                                  100 tiết chuẩn

 Giảng viên:                                                                     80 tiết chuẩn

 Trợ giảng, giảng viên tập sự:                                           60 tiết chuẩn

- Cán bộ quản lý tham gia giảng dạy, giảng viên đi học sau đại học trong nước, giảng viên nghỉ hộ sản, chữa bệnh... được giảm định mức chuẩn NCKH theo tỉ lệ tương ứng với tỉ lệ giảm giờ nghĩa vụ theo quy định.

- Giảng viên đi học sau đại học ở nước ngoài: Khuyến khích tham gia NCKH nếu có điều kiện.

- Riêng các bộ phận đặc thù ít có hoạt động nghiên cứu khoa học như Trung tâm Ngoại ngữ, Tổ Giáo dục thể chất... nhà trường sẽ có quy định riêng cho phù hợp.

Điều 7. Quy đổi các hoạt động KH&CN thành giờ chuẩn

1- Thực hiện các đề tài khoa học các cấp :

- Đề tài cấp nhà nước:                                                           350 tiết

- Đề tài cấp Bộ:               

 + Đề tài trọng điểm ưu tiên và trọng điểm cấp Bộ                  250 tiết

 + Đề tài cấp Bộ và tương đương                                           200 tiết

-   Đề tài cấp tỉnh:                                                                      150 tiết

-   Đề tài cấp cơ sở và tương đương:                                             80 tiết      

Nếu công trình do tập thể thực hiện thì chủ nhiệm đề tài hưởng ½ số tiết, ½ số tiết còn lại chia đều cho các thành viên khác. Nếu nhóm nghiên cứu chỉ có 2 người thì chủ nhiệm hưởng 2/3 số tiết, thành viên còn lại 1/3 số tiết.

2- Biên dịch sách, giáo trình, tài liệu tham khảo

- Dịch sách: 2 tiết/1 trang tác giả (1.000 từ tiếng Việt)

- Biên soạn giáo trình chuẩn cấp Trường, sách chuyên khảo (ứng với môn học thuộc chuyên ngành: 25tiết/đơn vị học trình (đvht)

- Biên soạn  bài giảng khi chưa có giáo trình chuẩn cấp khoa: 20 tiết/đvht

- Biên soạn tài liệu tham khảo: 10 tiết/đvht

Số tiết quy đổi của hoạt động biên soạn, biên dịch được tính theo thời gian trong hợp đồng với Trường. Nếu công trình thực hiện tập thể thì chủ biên hưởng 1/3 số tiết, 2/3 số tiết còn lại chia đều cho các thành viên khác. Nếu nhóm biên dịch, biên soạn chỉ có 2-3 người thì chủ biên hưởng 2/3 số tiết, thành viên còn lại 1/3 số tiết.

 3- Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

-   Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học: 15 tiết/công trình

-   Trường hợp nhiều giảng viên cùng hướng dẫn một công trình thì tổng số tiết chia đều cho số giảng viên.

 4- Viết báo đăng các tạp chí khoa học chuyên ngành.

Mức quy đổi sau đây tính cho các bài báo có từ 1 trang trở lên:

- Bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành quốc tế:                       100 tiết/bài báo

- Bài báo đăng trên sách của nhà xuất bản nước ngoài:                80 tiết/ bài báo

- Bài báo đăng trên tạp chí khoa học cấp trung ương:                  50 tiết/bài báo

- Bài báo đăng trên tạp chí khoa học cấp địa phương, ngành:       40 tiết/bài báo

- Bài báo đăng trên kỷ yếu hội thảo quốc gia:                              40 tiết/bài báo

- Bài báo đăng trên kỷ yếu hội thảo ngành hoặc tương đương:      30 tiết/bài báo

- Bài báo đăng trên kỷ yếu hội thảo của Trường:                         10 tiết/bài báo

- Bài viết trình bày tại hội thảo khoa học, tại phiên họp của hội đồng khoa học của khoa, ban chuyên môn:                                                                 05 tiết/bài viết

5- Tham dự hội đồng khoa học:

Hội đồng nghiệm thu các đề tài, SKKN, giáo trình, bài giảng (bao gồm cả đọc, viết nhận xét phản biện, dự phiên họp) được nhận tiền thù lao theo các mức:

- Chủ tịch HĐ: 0,61 x lương cơ bản/1 đề tài

- Các phản biện: 0,49 x lương cơ bản/1 đề tài

- Ủy viên và Thư ký: 0,25 x lương cơ bản/1 đề tài

6- Tham dự hội thảo khoa học, hội đồng khoa học để xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành, môn học cấp khoa (bao gồm bài tham luận): 5 tiết/1 hội đồng.

Điều 8. Quy trình đăng ký, xét duyệt, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN

Đề tài, đề án, dự án đề án nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thực hiện trong phạm vi nhà trường hoặc do nhà trường chủ trì được thực hiện theo quy trình, biểu mẫu của nhà trường.

Tổ chức cá nhân tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với các tổ chức bên ngoài hoặc do cơ quan, tổ chức khác chủ trì thì thực hiện theo quy định của đơn vị chủ trì nghiên cứu.

Chương IV

THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Điều 9. Thúc đẩy NCKH và CGCN

Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng luôn khuyến khích và tạo điều kiện để các đơn vị, cá nhân tham gia nghiên cứu khoa học và CGCN, tham gia các đề tài, dự án của các tổ chức, doanh nghiệp ngoài Trường; tham gia các hoạt động tư vấn chuyên môn với cơ quan doanh nghiệp...nhưng phải đăng ký và được sự thống nhất của lãnh đạo nhà trường.

Đưa hoạt động khoa học công nghệ vào một trong những tiêu chí để xét thi đua khen thưởng giữa các đơn vị .

Nhà trường tổ chức hội nghị khoa học công nghệ trong toàn thể cán bộ, giảng viên mỗi năm 01 lần vào đầu năm học.

Nhà trường sử dụng một phần kinh phí hoạt động để đầu tư khuyến khích hoạt động khoa học, công nghệ.

Điều 10. Quản lý hợp đồng KH&CN

Các hoạt động KH&CN của đơn vị, cá nhân trong Trường thực hiện dưới hình thức hợp đồng với cá nhân, đơn vị ngoài Trường gọi tắt là hợp đồng KH&CN đều do nhà trường thống nhất quản lý.

Điều 11. Quản lý tài chính trong hoạt động KH&CN

Để đảm bảo việc quản lý tài chính đúng quy định, các đề tài, hợp đồng KH&CN có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên phải có 01 thư ký giúp chủ nhiệm đề tài theo dõi tiến độ thực hiện, thanh quyết toán theo quy định hiện hành và theo yêu cầu của cơ quan, đơn vị tài trợ.

Trong trường hợp chủ nhiệm đề tài không chọn được thư ký thì Phòng Tài vụ- Thiết bị sẽ giúp quản lý kinh phí và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

Chủ nhiệm đề tài thực hiện hợp đồng KH&CN có trách nhiệm góp 5%  chi phí (trừ phần chi phí mua sắm trang thiết bị) vào nguồn thu sự nghiệp của nhà trường. Chi phí này chỉ được nhà trường sử dụng cho hoạt động KH&CN của Trường.

Điều 12. Sử dụng kết quả, sản phẩm của hoạt động KH&CN

Các báo cáo khoa học trước khi gửi đi các hội nghị, hội thảo đều phải phải gửi toàn văn về phòng QLKH-HTQT để thẩm định; thời gian trong vòng 10 ngày, Phòng QLKH-HTQT phải báo kết quả thẩm định.

Các kết quả nghiên cứu được chọn trình bày tại hội thảo các cấp hoặc các đề tài, dự án được hội đồng các cấp thẩm định đều phải có bản tóm tắt kèm theo hình ảnh minh họa nộp về Phòng QLKH-HTQT để đăng tải trang web hoặc tạp chí thông tin khoa học của Trường.

Các đơn vị, cá nhân thực hiện hoạt động KH&CN cần nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và quyền bảo hộ kiểu dáng, sản phẩm...Nghiêm cấm các đơn vị, cá nhân lợi dụng danh nghĩa của nhà trường để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chưa đăng ký.

Các đề tài, dự án, chương trình có sử dụng nguồn kinh phí của nhà trường, thì sau khi hoàn thành, sản phẩm khoa học phải nộp về Trường (qua Phòng QLKH-HTQT). Nhà trường giữ quyền sở hữu sản phẩm, tác giả muốn sử dụng sản phẩm dưới bất kỳ mục đích gì đều phải có sự đồng ý bằng văn bản của Trường.

Điều 13. Khen thưởng

Đơn vị, cá nhân chấp hành nghiêm chỉnh quy định về quản lý về Quản lý KH&CN là một trong các tiêu chí để đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng đối với cán bộ, viên chức và các đơn vị trong Trường. Hoàn thành định mức nghiên cứu khoa học còn là một trong những tiêu chí để xét nâng lương, nâng ngạch, đề bạt bổ nhiệm, cử đi đào tạo, bồi dưỡng, cấp kinh phí nghiên cứu khoa học cho cá nhân và đơn vị.

Giảng viên cơ hữu của Trường hoàn thành nhiệm vụ KH&CN sẽ được miễn trừ số tiết chuẩn nghĩa vụ phải thực hiện với nhà trường theo quy định.

Điều 14. Xử lý vi phạm

Cá nhân, tập thể không hoàn thành nhiệm vụ KH&CN, vi phạm Quy định này, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, Hiệu trưởng nhà trường có hình thức xử lý thích hợp.

Các hoạt động KH&CN không đạt yêu cầu khi nghiệm thu, tùy theo tính chất mức độ sẽ xử lý như sau:

-  Cho phép gia hạn (không quá 6 tháng) để lập báo cáo mới, nhưng không được nhận thêm kinh phí. Hội đồng sẽ nghiệm thu, đánh giá lại, chi phí nghiệm thu do chủ nhiệm đề tài chi trả; hoặc:

-  Hoàn trả lại kinh phí đã được cấp theo mức do Hội đồng nghiệm thu và Hiệu trưởng quyết định.

Các hoạt động KH&CN hoàn thành chậm hơn tiến độ do lỗi của CNĐT sẽ chỉ được tính 80% định mức.

Cá nhân, tập thể vi phạm các quy định của Nhà nước trong hoạt động KH&CN, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 15.  Điều khoản thi hành

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quy định này đều không còn hiệu lực.

Những trường hợp đặc biệt chưa được đề cập tại Quy định này sẽ do Hiệu trưởng quyết định trên cơ sở tham vấn của Hội đồng KH&ĐT của Trường.

Quy định này có thể được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với các quy định của nhà nước và tình hình thực tiễn của Trường.

HIỆU TRƯỞNG


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...