Điểm tin:
 
Giới thiệu về phòng
Giới thiệu về phòng

Chức năng - Nhiệm vụ

Phòng Tài vụ hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ đã được Ban Giám Hiệu quy định và thực hiện phối hợp chặt chẽ với các khoa, phòng và bộ phận trong Trường để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào hoạt động chung của Trường, cụ thể:

 1. Chức năng.

  Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện quản lý về công tác kế hoạch – tài chính, hạch toán, kế toán, quản lý tập trung các nguồn vốn, quỹ, nguồn kinh phí của Nhà trường theo chế độ quy định của Nhà nước.

 2. Nhiệm vụ, quyền hạn.

 • Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn của Trường; kế hoạch và dự toán ngân sách hàng năm của các đơn vị trực thuộc Trường;

  - Tổng hợp, trình phê duyệt và thực hiện kế hoạch dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm của Trường; chủ trì phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính - Tổng hợp và các đơn vị có liên quan xây dựng và hướng dẫn tổ chức thực hiện quy chế thu chi nội bộ của Nhà Trường;

 • Tổ chức quản lý các nguồn vốn theo Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành;

 • Phối hợp với các đơn vị liên quan trình Hiệu trưởng về quy mô và cơ cấu đào tạo các cấp học và trình độ đào tạo, xác định chỉ tiêu tuyển sinh có liên quan đến ngân sách và nguồn thu tài chính, các điều kiện khác cho các đơn vị trong phạm vị trách nhiệm và quyền hạn của Trường;

 • Phối hợp với các đơn vị có liên quan soạn thảo các hợp đồng liên kết đào tạo; thẩm định và giám sát các hợp đồng kinh tế có sử dụng tư cách pháp nhân của Trường. Quản lý thu, chi và thực hiện công tác hạch toán kế toán đúng quy định;

 • Thẩm định, kiểm tra, giám sát về chi phí trong xây dựng, sửa chữa, mua sắm tài sản, trang thiết bị của Trường và của các đơn vị có thu trong Trường;

 • Phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính - Tổng hợp xây dựng chế độ chính sách cho người lao động. Thực hiện chi trả tiền lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác cho viên chức, lao động hợp đồng; chi trả học bổng và các khoản hỗ trợ cho học sinh, sinh viên;

 • Thực hiện các khoản thu, bảo quản và chi trả các khoản tiền từ các khoản thu khác của Trường và các đơn vị trực thuộc Trường. Chủ trì quản lý và kiểm soát các nguồn thu, chi của các đơn vị có thu toàn Trường theo quy định;

 • Phối hợp với các đơn vị có liên quan, giáo viên chủ nhiệm lớp quản lý và theo dõi đôn đốc việc thu nộp học phí;

 • Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, tài sản đối với các đơn vị có hoạt động thu chi tài chính và sử dụng ngân sách;

 • Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra tài chính, kiểm tra kế toán đơn vị có thu tài chính và sử dụng ngân sách trong nội bộ Trường;

 • Đề xuất các phương án phân phối các nguồn thu đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng;

 • Phối hợp với các đơn vị chức năng khác tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm mọi nguồn lực tài chính và tài sản của Trường;

 • Tham gia kiểm kê tài sản và kiến nghị đề xuất biện pháp, giải quyết, xử lý;

 • Bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định của Nhà nước;

 • Đề xuất nhu cầu và phối hợp với đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của Phòng theo đúng quy định hiện hành. Là cấp cơ sở quản lý về nhân sự của Phòng;

 • Tạo điều kiện và phối hợp hoạt động với các đoàn thể quần chúng trong Phòng;

 • Chủ động phối hợp với các phòng chức năng thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức và lao động hợp đồng của Phòng quản lý;

 • Quản lý và sử dụng hiệu quả lao động, tài sản được Nhà nước giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Trường;

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...