Điểm tin:
 
Giới thiệu về phòng
Giới thiệu về phòng

1. CHỨC NĂNG

     Phòng Tài vụ - Thiết bị là đơn vị tham mưu cho Hiệu trưởng về lĩnh vực quản lý tài chính, quản lý trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy của nhà trường sao cho hiệu quả, đúng qui định.

2. NHIỆM VỤ

* Công tác tài chính:

     - Dự toán tài chính thường xuyên hàng năm, nhiều năm;

     - Đề xuất biện pháp cải tiến quản lý tài chính; đề xuất thay đổi, bổ sung, hoàn thiện chế độ tiêu chuẩn định mức thu chi;

     - Tổ chức thực hiện dự toán thu nhận hàng năm được duyệt theo chỉ đạo Hiệu trưởng;

     - Thực hiện chi xuất tài chính cho các khoản chi chế độ theo qui định, các khoản chi theo dự toán chi công việc được duyệt.

     - Trình Hiệu trưởng phê duyệt các hồ sơ thanh quyết toán.

     - Thực hiện thu nộp thuế thu nhập cá nhân. thoi trang nam

     - Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các qui định quản lý tài chính và chế độ tài chính. Thực hiện dự toán thu chi hàng năm, chế độ chi trả cho người lao động, chế độ quản lý tài sản, các qui định về công nợ, xử lý mất mát, hư hỏng, thiếu hụt tài sản.

     - Thực hiện các thủ tục giao dịch ngân sách theo qui định với Kho bạc Nhà nước.

     - Phát hành và lưu chuyển các chứng từ kế toán theo qui định.

     - Thực hiện đầy đủ công tác kế toán tài chính theo qui định Nhà nước.

     - Lưu trữ chứng từ, sổ sách, tài liệu kế toán theo qui định nhà nước.

* Công tác quản trị thiết bị:

     Để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, đào tạo, tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên, học sinh sinh viên trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trong những năm qua, Phòng Tài vụ - Thiết bị đã tham mưu cho nhà trường đầu tư mua sắm các trang thiết bị, cụ thể như sau:

     - Năm học 2007 - 2008: trang bị thêm một phòng máy tính thực hành với 37 máy và 6 máy chiếu.

     - Năm học 2008 - 2009: bên cạnh việc bảo trì sửa chữa các thiết bị cũ, trường tiếp tục trang bị thêm một phòng máy tính thực hành với 33 máy và 4 máy chiếu.

     Song song đó, trong năm học này trường đã đầu tư hệ thống mạng không dây cho toàn trường.

     - Năm học 2009 - 2010: nhà trường tiếp tục trang bị thêm một phòng máy tính thực hành với 40 máy và nâng cấp bổ sung thêm máy tính vào các phòng máy và trang bị mới các hệ thống âm thanh, máy chiếu trong các phòng học lý thuyết, bên cạnh đó tiếp tục bảo trì, sửa chữa một số máy móc thiết bị xuống cấp và hư hỏng trong quá trình sử dụng.

     Hiện nay, toàn trường có 3 phòng máy tính thực hành với tổng số máy tính là 119 đều được kết nối internet, trên 24 phòng học lý thuyết trong đó đặc biệt có 7 phòng học được trang bị máy tính và máy chiếu cố định và 10 phòng có hệ thống âm thanh.


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...