Điểm tin:
 
Quy định công tác GVCN
Quy định công tác GVCN

QUY ĐỊNH

Công tác Giáo viên chủ nhiệm tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

(Ban hành kèm theo Quyết định số  146  /QĐ-CĐCĐ ngày 13  tháng 3  năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng)

 
 
 


Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Văn bản này quy định chế độ làm việc đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên được phân công làm công tác giáo viên chủ nhiệm (GVCN) cho học sinh, sinh viên và học viên (sau đây gọi chung là học sinh, sinh viên – HSSV) đang theo học tất cả các hệ đào tạo tại Trường bao gồm: nhiệm vụ và quyền hạn; thời gian và nội dung làm việc với lớp; chế độ báo cáo; quyền lợi; khen thưởng và kỷ luật.

Điều 2. Mục đích

1.    Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.    Hỗ trợ cho các khoa và các đơn vị có liên quan trong công tác quản lý HSSV. Theo dõi sát tình hình của lớp, kịp thời đề xuất với khoa và Nhà trường về cách xử lý đối với những tình huống phát sinh trong quá trình đào tạo và các hoạt động khác.

3.    Là cầu nối giữa Nhà trường với HSSV và gia đình. Phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng của HSSV đến các phòng, khoa, Ban Giám hiệu những thông tin về tình hình giảng dạy của giáo viên, hình hình học tập, rèn luyện và công tác HSSV. Bảo vệ quyền lợi chính đáng của người học lớp mình phụ trách.

4.    Là một trong những cơ sở để đánh giá, xếp loại giảng viên hàng năm.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Điều 3. Nhiệm vụ

1.    Học tập, nắm vững và cập nhật thường xuyên mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo, nội quy, quy định, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường về đào tạo, rèn luyện và công tác HSSV để có thể giải đáp, tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ HSSV trong quá trình học tập, rèn luyện tại Trường;

2.    Nắm rõ chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc Trường để hướng dẫn người học cách tìm hiểu thông tin, liên hệ đúng người, đúng việc;

3.    Tư vấn cho HSSV cách thức xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt chương trình học tập từng tháng, học kỳ, năm học và toàn khóa; hướng dẫn HSSV đăng ký học phần, đăng ký thi lại, học lại ở từng học kỳ và các thủ tục thi tốt nghiệp;

4.    Cập nhật thường xuyên danh sách lớp, thông tin người học; đề cử Ban cán sự lớp hàng năm thông qua bầu cử tại lớp; ghi chép đầy đủ các nội dung quy định trong Sổ giáo viên chủ nhiệm;

5.    Thực hiện công tác đánh giá kết quả rèn luyện HSSV từng học kỳ, năm học (phổ biến quy định đánh giá, hướng dẫn thực hiện, chủ trì họp lớp đánh giá), lập báo cáo tổng hợp gởi về khoa, đồng thời hướng dẫn HSSV thực hiện khiếu nại, điều chỉnh, đánh giá bổ sung theo đúng quy định, tiến độ;

6.    Hướng dẫn, khuyến khích, tạo điều kiện cho người học tham gia và cùng tham gia các hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học; các hoạt động văn hóa văn nghệ (VHVN), thể dục thể thao (TDTT) lành mạnh, bổ ích do tập thể lớp, khoa, Đoàn TN, Hội SV, Nhà trường hoặc các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội hợp pháp tổ chức;

7.    Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội quy, quy chế của HSSV; chủ trì họp lớp xét khen thưởng, kỷ luật người học thuộc lớp phụ trách gửi về khoa và phòng CTCT&QLHSSV; tham dự họp Hội đồng thi đua khen thưởng – kỷ luật đối với người học thuộc lớp phụ trách để phát biểu ý kiến, đề xuất hình thức khen thưởng, kỷ luật nhưng không được quyền biểu quyết;

8.    Tổ chức sinh hoạt lớp định kỳ hàng tuần, hàng tháng, mỗi học kỳ và năm học. Thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình học tập, rèn luyện và các hoạt động đối với khoa và phòng CTCT&QLHSSV;

9.    Phối hợp với gia đình nhắc nhở, đôn đốc hoặc giáo dục HSSV thực hiện đúng nội quy, quy chế, tuân thủ pháp luật khi cần thiết.

Điều 4. Quyền hạn

1.    Yêu cầu ban cán sự lớp định kỳ và đột xuất báo cáo tình hình mọi mặt về học tập, phong trào…của lớp để có biện pháp chỉ đạo, góp ý kịp thời;

2.    Đề nghị khoa và các đơn vị liên quan cung cấp tài liệu và các thông tin cần thiết để tham khảo phục vụ cho công tác quản lý người học;

3.    Đề xuất khen thưởng, kỷ luật người học thuộc lớp mình quản lý theo quy định;

4.    GVCN có quyền tham gia bàn bạc thảo luận, đề xuất ý kiến tại các phiên họp của hội đồng các cấp có liên quan đến HSSV của lớp phụ trách;

5.    GVCN có quyền đưa ý kiến đề xuất, kiến nghị khoa, P.CTCT&QLHSSV và các đơn vị liên quan phối hợp để thực hiện tốt công tác chủ nhiệm;

6.    Thông qua khoa, phòng CTCT&QLHSSV, mời phụ huynh HSSV để làm việc trực tiếp về các vấn đề liên quan đến việc học tập, rèn luyện và kỷ luật;

7.    GVCN có quyền đăng ký lịch để tổ chức họp lớp.

Chươn­­g III

CHẾ ĐỘ SINH HOẠT VÀ BÁO CÁO CÔNG TÁC GVCN

Điều 5. Thời gian và nội dung làm việc với lớp HSSV

1.    Định kỳ làm việc với Ban cán sự lớp (1 lần/ tháng); định kỳ tổ chức họp với lớp phụ trách (1 lần/ tuần) để sinh hoạt với các nội dung theo quy định của Nhà trường. Các buổi họp nói treen phải ghi biên bản và báo cáo với khoa. Cụ thể:

a)   Họp đầu học kỳ với các nội dung:

-  Họp xét bầu chọn ban cán sự lớp (01 lớp trưởng, 01 lớp phó). Riêng các lớp có số lượng người học nhiều hơn 40 thì có 02 lớp phó. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho ban cán sự lớp, làm rõ mối quan hệ công tác giữa GVCN và lớp;

-  Hướng dẫn HSSV cách thức tìm hiểu, truy cập thông tin về các quy chế, quy định liên quan đến HSSV; phổ biến nội quy, quy chế, các quy định về chế độ chính sách đối với người học và những nội dung mới, điều chỉnh trong các quy định hiện hành (nếu có);

-  Cập nhật thông tin người học theo các nội dung ghi trong sổ GVCN hoặc biểu mẫu cung cấp thông tin theo mẫu do phòng CTCT&QLHSSV cung cấp (lưu ý các đối tượng ưu tiên như hướng dẫn trong Sổ GVCN và Sổ tay HSSV);

-  Xây dựng kế hoạch và phổ biến công tác của học kỳ;

-  Phổ biến một số hoạt động do Đoàn Thanh niên, Hội Hội Sinh viên tổ chức phù hợp với HSSV từng giai đoạn;

-  Những điều cần lưu ý về phương pháp học tập, phương pháp nghiên cứu khoa học của HSSV trong lớp;

-  Các công việc khác theo yêu cầu quản lý của Trường, khoa có liên quan đến lớp (nếu có).

b)   Họp cuối học kỳ với các nội dung:

-  Sơ kết các nội dung đã thực hiện trong học kỳ; tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện HSSV lớp theo đúng thời gian và đúng quy định của Trường;

-  Nhắc nhở HSSV vi phạm nội quy, quy chế;

-  Phổ biến những nội dung mới, điều chỉnh trong các quy định hiện hành (nếu có);

-  Xét thi đua, khen thưởng HSSV theo quy định;

-  Các công việc khác theo yêu cầu quản lý của Trường, khoa có liên quan đến lớp (nếu có).

c)   Họp định kỳ hàng tuần với các nội dung:

-  Nhắc nhở HSSV vi phạm, tuyên dương HSSV;

-  Cập nhật thông tin HSSV (nếu có thay đổi);

-  Đôn đốc, động viên HSSV cố gắng học tập và tham gia các hoạt động do khoa, Trường tổ chức;

-  Tiếp thu ý kiến và giải đáp các thắc mắc (nếu có) của HSSV về tình hình học tập, giảng dạy, phong trào…;

-  Phổ biến các thông báo, thông tin và kế hoạch hoạt động của Trường, của khoa;

-  Các nội dụng khác (nếu có).

d)   Ngoài ra, GVCN có thể làm việc đột xuất với Ban cán sự lớp, hoặc tổ chức họp lớp để giải quyết các công việc theo yêu cầu của Trường, khoa và lớp.

2.    Đối với những HSSV khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt, gặp khó khăn trong học tập, trong cuộc sống, GVCN cần ưu tiên thường xuyên liên hệ, giúp đỡ, động viên nhằm giúp HSSV vượt qua khó khăn để hoàn thành kế hoạch học tập đã đề ra.

3.    GVCN có trách nhiệm thường xuyên liên hệ với lớp để nắm tình hình, có thể bằng nhiều hình thức (gặp trực tiếp, điện thoại, qua email trường, mạng xã hội…).

Điều 6. Chế độ báo cáo

GVCN có trách nhiệm báo cáo các nội dung sau cho lãnh đạo khoa và phòng CTCT&QLHSSV:

1.    Hàng tuần, hàng tháng, mỗi học kỳ (các lớp liên kết, báo cáo theo mỗi đợt học và học kỳ) về tình hình HSSV lớp phụ trách cho khoa và phòng CTCT&QLHSSV.

2.    Nội dung và kết luận tại các cuộc họp với lớp phụ trách.

3.    Các trường hợp HSSV gặp khó khăn cần được giúp đỡ.

4.    Thay đổi nhân sự BCS lớp (nếu có).

5.    Đề nghị khen thưởng, kỷ luật HSSV lớp phụ trách.

Chương IV

CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG CÔNG TÁC GVCN

Điều 7. Khoa

1.    Quản lý về mặt tổ chức, nhân sự. Đầu mỗi năm học, hay khóa học, các khoa tổ chức phân công cán bộ giảng viên, nhân viên làm công tác chủ nhiệm các lớp thuộc khoa mình quản lý; Trong trường hợp khoa phân công cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc các đơn vị khác quản lý thì phải được sự đồng ý của lãnh đạo đơn vị đó. Gởi thông tin về phòng CTCT&QLHSSV.

2.    Kiểm tra, theo dõi đôn đốc GVCN và người học thực hiện tốt công tác chủ nhiệm.

3.    Phê duyệt danh sách BCS các lớp, danh sách học bổng, khen thưởng, kỷ luật do GVCN đề xuất.

4.    Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu báo cáo của GVCN quản lý các lớp thuộc khoa.

Điều 8. Phòng CTCT&QLHSSV

1.    Thiết kế mẫu Sổ GVCN, và các biểu mẫu khác liên quan đến công tác chủ nhiệm. Đưa ra định hướng và yêu cầu công việc của công tác chủ nhiệm.

2.    Yêu cầu GVCN báo cáo hoặc cung cấp các số liệu cần thiết.

3.    Tổng hợp số liệu, báo cáo liên quan đến công tác giáo viên chủ nhiệm.

4.    Kiểm tra các thông tin HSSV ghi trong sổ GVCN.

Điều 9. Phòng Thanh tra

1.    Phối hợp với phòng CTCT&QLHSSV và các khoa thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra công tác GVCN.

2.    Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chế độ và quyền lợi dành cho GVCN.

Điều 10. Phòng Đào tạo

Cung cấp thông tin về kết quả học tập, lịch học…, cho GVCN, các khoa và các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác giáo viên chủ nhiệm.

Chương IV

QUYỀN LỢI,  KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 11. Quyền lợi

1.    Được hưởng các quyền lợi theo quy định chế độ làm việc của giảng viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.    Được hưởng các quyền lợi theo quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành của Trường.

Điều 12: Khen thưởng và kỷ luật

1.    GVCN hoàn thành tốt nhiệm vụ là một trong các tiêu chuẩn xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

2.    GVCN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiều năm được tặng Giấy khen của Hiệu trưởng.

3.    GVCN không hoàn thành nhiệm vụ bị trừ điểm thi đua hoặc nhận các hình thức kỷ luật theo quy định của nhà trường.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

      Điều 13. Hiệu lực

1.    Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2.    Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì phát sinh hoặc vướng mắc, khó khăn, các đơn vị, cá nhân phản ánh về Trường (thông qua các khoa, Phòng Đào tạo, Phòng CTCT&QLHSSV) để điều chỉnh, bổ sung cho hợp lý.

      Điều 14. Trách nhiệm thi hành quy định

Các khoa, phòng, ban và trung tâm, toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên trong Trường và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quy định này./.        

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)        

Đoàn Thiện Tài

 

 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...