Điểm tin:
 
Chức năng, nhiệm vụ của phòng
Chức năng, nhiệm vụ của phòng

Phòng CTCT&QLHSSV tham mưu cho Ban Giám hiệu tổ chức thực hiện, quản lý công tác chính trị - tư tưởng, giáo dục ý thức chính trị, đạo đức, lối sống và truyền thống dân tộc trong cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên (HSSV) thông qua các hoạt động trong, ngoài Trường và quản lý HSSV theo quy chế công tác HSSV và quy chế đào tạo.

1. Tổ chức, quản lý công tác rèn luyện đạo đức, chính trị, tư tưởng trong HSSV; phối hợp với Khoa Lý luận Chính trị và các tổ chức chính trị, xã hội trong Trường thực hiện công tác giáo dục và rèn luyện chính trị, tư tưởng cho cán bộ, viên chức.

2. Nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của HSSV; đề xuất biện pháp, kế hoạch, tổ chức học chính trị - tư tưởng, nghị quyết, đường lối chính sách của Đảng, tuyên truyền phổ biến pháp luật của Nhà nước. Tổ chức sinh hoạt chính trị định kỳ hoặc khi có yêu cầu cho cán bộ, giảng viên và HSSV.

3. Quản lý quá trình rèn luyện của HSSV; tổng kết, đánh giá và đề xuất phê duyệt điểm rèn luyện của HSSV trong từng học kỳ, năm học, khóa học.

4. Phối hợp với các Khoa quản lý, đánh giá công tác giáo viên chủ nhiệm.

5. Là đầu mối trong việc tổ chức các cuộc thi có liên quan đến HSSV trong phạm vi Nhà trường, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, công tác xã hội, tình nguyện, giao lưu ngoại khóa…

6. Chủ trì công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức các hoạt động nhằm chào mừng các ngày lễ lớn với nhiều loại hình, có tác dụng giáo dục truyền thống.

 7. Thực hiện công tác quản lý HSSV đang học tập tại Trường; tham mưu cho Ban Giám hiệu thực hiện chế độ chính sách, ưu đãi, xét cấp học bổng, trợ cấp, khen thưởng và kỷ luật HSSV.

8. Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên thực hiện công tác liên lạc với cựu HSSV của Trường và các hoạt động giao lưu giữa cựu HSSV và HSSV đang theo học tại Trường.

 

9. Là cầu nối giữa HSSV, phụ huynh HSSV với Ban Giám hiệu và các đơn vị tổ chức trong Trường.


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...