Điểm tin:
 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Huấn luyện Giảng viên
Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Huấn luyện Giảng viên

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ban Huấn luyện Giảng viên là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, được thành lập theo Quyết định số 705/QĐ-CĐCĐ ngày 25 tháng 10 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.

Điều 2. Ban Huấn luyện Giảng viên chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.

Điều 3. Điều hành Ban Huấn luyện Giảng viên là Trưởng ban; giúp việc cho Trưởng ban là Phó Trưởng ban, cán bộ chuyên trách và các giảng viên kiêm nhiệm. Tác nghiệp trực tiếp các công việc của Ban có các tổ chuyên môn, đứng đầu tổ chuyên môn là Tổ trưởng; giúp việc cho Tổ trưởng là Tổ phó và cán bộ trực thuộc phòng, giảng viên trong Bộ môn trực thuộc khoa, phòng, ban, trung tâm được phân công kiêm nhiệm các Tổ huấn luyện.

Chương II
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CHUNG VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN HUẤN LUYỆN GIẢNG VIÊN

Điều 4. Chức năng

1. Tham mưu cho Hiệu trưởng về các hoạt động tập huấn cho giảng viên về nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng mềm, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin vào làm việc tương tác, giảng dạy và học tập.

2. Hỗ trợ cho đội ngũ giảng viên xây dựng nguồn học liệu phục vụ cho công tác giảng dạy và học trong Nhà trường.

3. Tham gia cùng với các khoa, phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng và các bộ môn trực thuộc khoa đánh giá chất lượng giảng dạy và chất lượng giảng viên.

Điều 5. Nhiệm vụ

1. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng giảng viên về nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng mềm, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

2.Tổ chức các hoạt động hội thảo, tập huấn, sinh hoạt chuyên đề phục vụ cho giảng dạy và học tập.

3. Tổ chức tập huấn cho giảng viên theo kế hoạch hằng năm hoặc theo đề xuất từ khoa, bộ môn.

4. Tư vấn cho giảng viên trong việc chọn lựa và sử dụng các phương pháp giảng dạy một cách hiệu quả.

5. Xây dựng đội ngũ huấn luyện giảng viên để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện.

6. Nghiên cứu phát triển, cải tiến phương pháp giảng dạy phù hợp với thực tế, với thiết bị công nghệ mới.

7. Phối hợp với Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đánh giá chất lượng giảng viên và xây dựng kế hoạch tập huấn.

8. Cùng với bộ môn trực thuộc khoa, dự giờ đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên.

Điều 6. Quyền hạn

1. Căn cứ kết quả đánh giá chất lượng giảng viên, khảo sát ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên từ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Ban Huấn luyện Giảng viên lập danh sách giảng viên tham gia bồi dưỡng, tập huấn hoặc trao đổi, đánh giá rút kinh nghiệm.

2. Thành viên Ban Huấn luyện Giảng viên được tham gia các lớp tập huấn liên quan đến lĩnh vực được phân công; đề xuất các nội dung tập huấn, đề xuất các lớp tập huấn theo định hướng phát triển của Nhà trường nhằm nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn cho giảng viên.

3. Xây dựng các văn bản, biểu mẫu liên quan đến lĩnh vực huấn luyện giảng viên; hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các văn bản trong phạm vi Nhà trường.

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tập huấn, tổ chức tập huấn, đánh giá và báo cáo  Hiệu trưởng về công tác tập huấn.

5. Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của giảng viên sau khi tập huấn.

6. Chọn lựa cán bộ, giảng viên từ các bộ môn trực thuộc khoa, phòng và các đơn vị thuộc Trường để xây dựng đội ngũ tập huấn đáp ứng đa dạng nhu cầu tập huấn và lĩnh vực tập huấn.

Chương III
TỔ CHỨC, NHÂN SỰ VÀ ĐIỀU HÀNH CỦA BAN HUẤN LUYỆN GIẢNG VIÊN

Điều 7. Tổ chức bộ máy của Ban Huấn luyện giảng viên gồm:

1. Trưởng ban.

2. Phó Trưởng ban.

3. Cán bộ chuyên trách và cán bộ kiêm nhiệm.

4. Các Tổ trưởng, Tổ phó.

5. Các Tổ chuyên môn:

a) Tổ Huấn luyện nghiệp vụ sư phạm;

b) Tổ Huấn luyện kỹ năng mềm;

c) Tổ Huấn luyện và Hỗ trợ nghiên cứu khoa học;

d) Tổ Ứng dụng công nghệ thông tin.

6. Ngoài ra còn có cán bộ, giảng viên được triệu tập thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể do Trưởng ban Huấn luyện Giảng viên đề xuất và Hiệu trưởng quyết định.

Điều 8. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Tổ trưởng, Tổ phó do Hiệu trưởng quyết định.

Điều 9. Việc tổ chức bộ máy quản lý, điều hành và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban do Trưởng ban quyết định trên cơ sở phê duyệt của Hiệu trưởng.

Chương IV
NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN HUẤN LUYỆN GIẢNG VIÊN

Điều 10. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng ban:

1. Chịu trách nhiệm điều hành về mọi hoạt động của Ban Huấn luyện Giảng viên theo các quy định, văn bản hiện hành.

2. Xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung huấn luyện và biện pháp thực hiện công tác huấn luyện giảng viên trình Hiệu trưởng xem xét phê duyệt.

3. Quản lý tài sản và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất được giao.

4. Thực hiện các giao dịch với các đơn vị trong và ngoài Trường khi được Hiệu trưởng ủy quyền.

5. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kế hoạch, chương trình, nội dung huấn luyện giảng viên.

6. Phối hợp với các phòng, khoa, bộ môn thuộc khoa để tổ chức thực hiện bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện giảng viên nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng với yêu cầu và định hướng phát triển của Nhà trường.

7. Đôn đốc, kiểm tra công việc của các thành viên trong Ban trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung huấn luyện và định kỳ báo cáo hoạt động của Ban với Hiệu trưởng.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Điều 11. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Trưởng ban:

1. Phó Trưởng ban là người giúp việc cho Trưởng ban, chấp hành và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban và phụ trách một số lĩnh vực hoạt động của Ban do Trưởng ban ủy quyền và phân công.

2. Định kỳ báo cáo và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về kết quả thực hiện các mặt công tác và nhiệm vụ được giao.

3. Khi được ủy quyền thay mặt Trưởng ban xử lý công việc của Ban Huấn luyện giảng viên, có trách nhiệm báo cáo lại kết quả thực hiện nhiệm vụ đã được ủy quyền.

Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của cán bộ chuyên trách và cán bộ kiêm nhiệm:

1. Cán bộ chuyên trách thực hiện nhiệm vụ, giải quyết một số công việc của Ban theo sự phân công của Trưởng ban; tham mưu, xây dựng kế hoạch tổng thể, chương trình và nội dung huấn luyện; phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban tại Điều 5 và Điều 6; soạn thảo văn bản thuộc phạm vi của Ban Huấn luyện giảng viên; tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trình Trưởng ban.

2. Cán bộ kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ cụ thể do Trưởng ban phân công.   

Điều 13. Nhiệm vụ và quyền hạn của các Tổ trưởng:

1. Các Tổ trưởng là người giúp việc cho Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban, chấp hành sự phân công nhiệm vụ và thực hiện một số công việc do Trưởng ban phân công.

2. Định kỳ báo cáo và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về kết quả thực hiện các mặt công tác và nhiệm vụ được giao.

3. Chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung huấn luyện, tham mưu cho Trưởng ban quyết định.

Điều 14. Nhiệm vụ của các Tổ chuyên môn:

1. Tổ Huấn luyện nghiệp vụ sư phạm:

a) Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên tổng hợp, cập nhật kiến thức mới về phương pháp giảng dạy;

b) Phổ biến cho giảng viên thông tin mới, kiến thức mới về phương pháp giảng dạy qua hình thức tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện nhằm nâng cao năng lực sư phạm;

c) Tư vấn giảng viên ứng dụng phù hợp các phương pháp mới vào giảng dạy;

d) Có  ý kiến chuyên môn giúp bộ môn thuộc khoa đánh giá chất lượng giảng dạy và chất lượng giảng viên.

2. Tổ Huấn luyện kỹ năng mềm:

a) Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên tổng hợp, cập nhật kiến thức mới về kỹ năng mềm;

b) Phổ biến kiến thức và tổ chức tập huấn các kỹ năng mềm liên quan đến giảng dạy và giao tiếp nhằm nâng cao khả năng giao tiếp sư phạm cho cán bộ, giảng viên;

c) Tham gia cùng với bộ môn thuộc khoa đánh giá chất lượng giảng và chất lượng giảng viên.

3. Tổ Huấn luyện và hỗ trợ nghiên cứu khoa học:

a) Thực hiện nhiệm vụ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng và huấn luyện cho giảng viên về phương pháp nghiên cứu khoa học;

b) Giúp đỡ, hỗ trợ giảng viên trong công tác nghiên cứu khoa học khi được yêu cầu.

4. Tổ Ứng dụng công nghệ thông tin:

a) Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên tổng hợp, cập nhật kiến thức mới về ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và làm việc tương tác;

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, giảng viên sử dụng phần mềm theo phương thức làm việc tương tác nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả công tác; tập huấn sử dụng các phần mềm liên quan đến xây dựng giáo án điện tử trực tuyến, xây dựng nguồn học liệu phục vụ cho giảng dạy và học tập;

c) Hỗ trợ cán bộ, giảng viên trong việc ứng dụng công nghệ tin vào giảng dạy, xây dựng học liệu khi được yêu cầu. 

Chương V
MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC 

Điều 15. Mối quan hệ làm việc giữa Ban Huấn luyện Giảng viên với phòng, khoa và các đơn vị khác trong Trường là mối quan hệ làm việc phối hợp để thực hiện nhiệm vụ chung.

Điều 16. Thông qua phòng, khoa và bộ môn, Ban Huấn luyện Giảng viên triệu tập cán bộ, giảng viên tham gia các lớp tập huấn theo kế hoạch hoặc theo yêu cầu cụ thể của từng bộ phận; trách nhiệm của lãnh đạo phòng, khoa và đơn vị trong Trường triển khai kế hoạch tập huấn và phân cử cán bộ, giảng viên tham gia tập huấn khi có thông báo.

Điều 17. Duy trì thông tin hai chiều giữa Ban Huấn luyện và các đơn vị trong Trường về kết quả huấn luyện; phối hợp, tiếp nhận những ý kiến đóng về chương trình, nội dung huấn luyện nhằm không ngừng nâng cao chất lượng nội dung huấn luyện, bồi dưỡng giảng viên.

Điều 18. Các tổ chuyên môn của Ban Huấn luyện phối hợp các bộ môn thuộc khoa, bộ phận thuộc phòng, ban, trung tâm trong Trường thực hiện nhiệm vụ cụ thể về huấn luyện, đề xuất nhân sự tham gia tổ chuyên môn, đánh giá chất lượng giảng dạy và chất lượng giảng viên. 

Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Hiệu lực thi hành:

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có những nội dung chưa phù hợp cần bổ sung, sửa đổi, Ban Huấn luyện giảng viên sẽ tham mưu với Hiệu trưởng xem xét quyết định./.


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...