Điểm tin:
 
Thông tin chung về Ban Huấn luyện Giảng viên
Thông tin chung về Ban Huấn luyện Giảng viên

Số điện thoại liên hệ : 0793 828478

Email : banhuanluyen@gmail.com

Ban Huấn luyên Giảng viên ( HLGV) được thành lâp ngày  01 tháng 11 năm 2012 theo Quyết định số 705/QĐ-CĐCĐ ngày 25/10/2012 với các chức năng và nhiệm vụ và quyền hạn như sau :

Chức năng

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về các hoạt động tập huấn cho giảng viên về nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng mềm, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin vào làm việc tương tác, giảng dạy và học tập.

- Hỗ trợ cho đội ngũ giảng viên xây dựng nguồn học liệu phục vụ cho công tác giảng dạy và học trong Nhà trường.

- Tham gia cùng với các khoa, phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng và các bộ môn trực thuộc khoa đánh giá chất lượng giảng dạy và chất lượng giảng viên.

Nhiệm vụ

- Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng giảng viên về nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng mềm, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

-Tổ chức các hoạt động hội thảo, tập huấn, sinh hoạt chuyên đề phục vụ cho giảng dạy và học tập.

- Tổ chức tập huấn cho giảng viên theo kế hoạch hằng năm hoặc theo đề xuất từ khoa, bộ môn.

- Tư vấn cho giảng viên trong việc chọn lựa và sử dụng các phương pháp giảng dạy một cách hiệu quả.

- Xây dựng đội ngũ huấn luyện giảng viên để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện.

- Nghiên cứu phát triển, cải tiến phương pháp giảng dạy phù hợp với thực tế, với thiết bị công nghệ mới.

- Phối hợp với Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đánh giá chất lượng giảng viên và xây dựng kế hoạch tập huấn.

- Cùng với bộ môn trực thuộc khoa, dự giờ đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên.

Quyền hạn

-  Căn cứ kết quả đánh giá chất lượng giảng viên, khảo sát ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên từ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Ban Huấn luyện Giảng viên lập danh sách giảng viên tham gia bồi dưỡng, tập huấn hoặc trao đổi, đánh giá rút kinh nghiệm.

-  Thành viên Ban Huấn luyện Giảng viên được tham gia các lớp tập huấn liên quan đến lĩnh vực được phân công; đề xuất các nội dung tập huấn, đề xuất các lớp tập huấn theo định hướng phát triển của Nhà trường nhằm nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn cho giảng viên.

-  Xây dựng các văn bản, biểu mẫu liên quan đến lĩnh vực huấn luyện giảng viên; hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các văn bản trong phạm vi Nhà trường.

-  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tập huấn, tổ chức tập huấn, đánh giá và báo cáo  Hiệu trưởng về công tác tập huấn.

-  Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của giảng viên sau khi tập huấn.

-  Chọn lựa cán bộ, giảng viên từ các bộ môn trực thuộc khoa, phòng và các đơn vị thuộc Trường để xây dựng đội ngũ tập huấn đáp ứng đa dạng nhu cầu tập huấn và lĩnh vực tập huấn.

 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...