Điểm tin:
 
Giới thiệu
Giới thiệu

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Chuyển giao công nghệ là đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, được thành lập theo Quyết định số:     70/QĐ-CĐCĐ ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng. Trung tâm có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng và kho bạc Nhà nước.

Trung tâm có tên giao dịch bằng tiếng Anh là: Center for research application and technology transfer

Tên viết tắt: CRATT

Trụ sở của Trung tâm đặt tại Số 400, đường Lê Hồng Phong, K5, P3, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, điện thoại: 0793.627 327

Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng là đơn vị quản lý toàn diện và trực tiếp Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Chuyển giao công nghệ.

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

1. Chức năng và nhiệm vụ

Thực hiện chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật, bao gồm các quy trình, các công trình nghiên cứu khoa học đã thành công của Trường.

Xây dựng kế hoạch kết hợp với các khoa, phòng chuyên môn thực hiện chuyển giao công nghệ.

Xây dựng kế hoạch thực hiện triển khai các dự án, đề tài nghiên cứu ứng dụng.

Xây dựng mô hình trình diễn, huấn luyện, đào tạo nghề cho kỹ thuật viên.

Khảo sát tìm hiểu nhu cầu thị trường, đặt hàng các khoa, phòng chuyên môn nghiên cứu các ứng dụng, khoa học kỹ thuật.

Hợp tác, liên kết về chuyển giao công nghệ, chuyên gia trong các lĩnh vực  thuộc phạm vi của Trung tâm với các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng phân công.

2. Quyền hạn

Đề xuất và trình cấp trên về chiến lược, kế hoạch hoạt động ngắn hạn và dài hạn của trung tâm.

Chủ động và chịu trách nhiệm trong quan hệ đối nội, đối ngoại, ký kết các hợp đồng, các thỏa thuận hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong nước và quốc tế trong phạm vi lĩnh vực hoạt động của trung tâm và theo quy định của pháp luật.

Đề xuất và trình cấp trên về tổ chức bộ máy, biên chế nhân lực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và định hướng phát triển.

II. TỔ CHỨC NHÂN SỰ VÀ ĐIỀU HÀNH CỦA TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

1. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Chuyển giao công nghệ gồm:

Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc, các Phó Giám đốc.

Các tổ và đơn vị trực thuộc:

a. Tổ hành chính - tổng hợp:

Thực hiện các nhiệm vụ như văn thư - lưu trữ, kế hoạch - tài vụ, thống kê, tổng hợp, báo cáo, quản lý tài liệu và tài sản thuộc trung tâm.

Chịu trách nhiệm các thông tin truyền thông được đăng tải trên trang web và các tài liệu xuất bản thuộc trung tâm.

b. Tổ nghiên cứu ứng dụng và dự án:

Liên kết với các đơn vị trong Trường thực hiện nghiên cứu ứng dụng đề tài khoa học kỹ thuật và phát triển các dự án trên các lĩnh vực.  

c. Tổ tư vấn và chuyển giao công nghệ:

Khảo sát, tư vấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trên tất cả các lĩnh vực. 

d.  Bệnh xá thú y.

Phòng và trị bệnh trong lĩnh vực thú y. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe vật nuôi. Kinh doanh các sản phẩm phục chăn nuôi.

Thực hiện nghiên cứu ứng dụng,  phục vụ giảng dạy. 

2. Biên chế của Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Chuyển giao công nghệ gồm:

Viên chức thuộc biên chế sự nghiệp trong tổng biên chế của Trường.

Cán bộ của các đơn vị khác trực thuộc Trường làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Nhân viên làm hợp đồng lao động do Giám đốc Trung tâm trực tiếp ký theo quy định của Luật lao động và tự trang trải tiền công.

Số lượng cụ thể do Hiệu trưởng quyết định tuỳ theo nhu cầu phát triển của Trung tâm.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Chuyển giao công nghệ

Giám đốc Trung tâm phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý và được Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng bổ nhiệm.

Giám đốc Trung tâm là người điều hành và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng về mọi hoạt động của Trung tâm. Nhiệm kỳ của giám đốc Trung tâm là 5 năm.

Giám đốc xây dựng kế hoạch hoạt động của Trung tâm theo từng năm.

Giám đốc tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm.

Giám đốc đề nghị Hiệu trưởng bổ nhiệm lãnh đạo của đơn vị trực thuộc.

Giám đốc quản lý cơ sở vật chất và tài sản của Trung tâm, quản lý tài chính; quyết định thu, chi và phân phối các thành quả hoạt động của Trung tâm theo quy định.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Chuyển giao công nghệ

Là người giúp Giám đốc Trung tâm quản lý và điều hành các hoạt động của Trung tâm; trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Giám đốc;

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao;

Báo cáo tình hình, kết quả công việc theo quy định;

Tham mưu cho Giám đốc trong xây dựng và hoàn thiện các hoạt động chuyên môn của Trung tâm.


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...