Điểm tin:
 
Chương trình đào tạo trung cấp Nuôi trồng thủy sản
Chương trình đào tạo trung cấp Nuôi trồng thủy sản

1. Ngành đào tạo:  Nuôi trồng thủy sản               

2. Mã ngành: 42620301

3. Thời gian đào tạo: 24 tháng

4. Đối tượng: Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông (hoặc tương đương).

5. Giới thiệu chương trình:

     Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) ngành nuôi trồng thủy sản được thiết kế để đào tạo người học trở thành kỹ thuật viên trình độ TCCN ngành nuôi trồng thủy sản, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khoẻ nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 

     Nội dung khoá học bao gồm những  kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, tiếng Anh, giáo dục thể chất, pháp luật, chính trị, quốc phòng - an ninh... Người học được trang bị những kiến thức cơ bản về chuyên ngành nuôi trồng thủy sản, các trang thiết bị máy móc phục vụ ...và các kỹ năng thực hành, các quy trình chăm sóc, Nhân giống, phòng chữa bệnh dịch cho các loài thủy sản, biết thực hiện công tác quản lý ở trình độ trung cấp.

     Sau khi tốt nghiệp ra trường, người học có khả năng tổ chức, quản lí sản xuất ở cơ sở nuôi trồng thủy sản, có khả năng giúp việc cho kỹ sư thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực nuôi trồng thủy sản; Có khả năng tổ chức, quản lý sản xuất ở các cơ sở nuôi trồng thủy sản và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ mới trong nuôi trồng thủy sản. Trực tiếp tham gia sản xuất ở tất cả các thành phần kinh tế, các công ty, xí nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, viện, trung tâm nghiên cứu về nuôi trồng thủy sản, trong và ngoài nước, đồng thời có khả năng tiếp tục học tập lên các trình độ cao hơn. 

6. Mục tiêu đào tạo:

     Đào tạo người lao động hiểu biết và vận dụng được các kiến thức cơ sở, cơ bản  ở lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, thiết bị máy phục vụ ở lĩnh vực nuôi trồng thủy sản...và kỹ năng thực hành các quy trình nhân giống, chăm sóc, phòng và chữa bệnh các loài thủy sản, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ để người lao động có điều kiện và khả năng tìm việc làm, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của ngành nuôi trồng thủy sản. Có khả năng tổ chức, quản lý sản xuất ở các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ mới trong chăn nuôi gia súc, gia cầm. Có khả năng giúp việc cho kỹ sư thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học. Trực tiếp tham gia nuôi thủy sản ở tất cả các thành phần kinh tế, các công ty, xí nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, viện, trung tâm nghiên cứu nuôi trồng thủy sản.

6.1. Chuẩn  kiến thức:

     - Những kiến thức cơ bản về sinh vật, vi sinh, thủy hóa, thủy sinh,... và mối quan hệ giữa chúng với đời sống tôm cá và các loài thủy hải sản khác.

     - Những kiến thức cơ bản về đặc điểm hình thái, sinh thái, sinh lý, phân loại các loài tôm cá và các loài thủy sản có giá trị kinh tế khác.

     - Một số đặc điểm sinh học chủ yếu và các biện pháp kỹ thuật sản xuất và vận chuyển tôm cá giống và các loài thủy đặc sản.           

     - Những kiến thức cơ bản về giải quyết thức ăn cho tôm cá và một số loài thủy đặc sản, phương pháp chế biến, bảo quản và sử dụng thức ăn cho các đối tượng nuôi.

     - Những kiến thức cơ bản về phòng, trị bệnh cho tôm cá và các loài thủy hải sản khác.

     - Những nội dung cơ bản về công tác bảo vệ môi trường nuôi trồng thủy sản, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khai thác và bảo quản thủy sản.

     - Những kiến thức cơ bản về công tác bảo hộ an toàn lao động.

6.2.Chuẩn kỹ năng:

     - Các thao tác và các khâu trong quy trình sản xuất tôm cá giống và các loại thủy hải sản có giá trị kinh tế khác.

     - Xác định được các yếu tố hóa học, lý học, sinh học chủ yếu của nước (nhiệt độ, độ trong, nồng độ O2, CO, H2S, pH,...) qua đó sơ bộ đánh giá điều kiện môi trường và ao nuôi trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

     - Tính toán được nhu cầu thức ăn, phân bón và hóa chất, từ đó tính toán mô hình cụ thể cho ao nuôi tôm, cá giống; ao nuôi tôm, cá thương phẩm và các loài thủy hải sản khác.

     - Công tác chuẩn đoán và trị bệnh thông thường ở tôm, cá và các loài thủy hải sản có giá trị kinh tế khác.

6.3.Tác phong, thái độ nghề nghiệp:

     - Người học có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; Có đạo đức, có sức khỏe, có lương tâm nghề nghiệp, có kỹ luật, tác phong công nghiệp, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ trong cơ sở, xí nghiệp nuôi trồng thủy sản.

6.4. Đạo đức, lối sống và trách nhiệm công dân:

     - Nắm rõ vị trí vai trò của người công dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Có tránh nhiệm cá nhân về công tác an toàn lao động trong  trung tâm, cơ sở nuôi trồng thủy sản.

     - Có ý thức bảo vệ của công, bảo vệ môi trường và tài sản của đơn vị.     

7. Kế hoạch thực hiện:

7.1. Phân phối thời gian hoạt động toàn khóa:

Hoạt động đào tạo

Đơn

vị tính

Hệ tuyển

THPT

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(5)

1.Học

Tuần

50


2. Sinh hoạt công dân

Tuần

02


3. Thi

Tuần

10


     3.1 Thi học kỳ


06


     3.2 Ôn và thi tốt nghiệp


04


4. Thực tập

Tuần

20


     4.1 Thực tập môn học

Tuần

05


     4.2 Thực tập tốt nghiệp viết TL

Tuần

15


5. Hoạt động ngoại khóa

Tuần

02


6. Nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ

Tuần

13


7. Lao động công ích

Tuần

02


8. Dự trữ

Tuần

03


Tổng cộng (1+2+3+4+5+6+7+8 )

102

 

7.2. Các môn học của chương trình và thời lượng:

Tên học phần

Số học trình

Bố trí theo học kỳ

Tổng số

Lý thuyết

 Thực hành

HK

HK

HK

HK

số

tiết

Số

ĐVHT

số

tiết

Số

ĐVHT

số

tiết

Số

ĐVHT

1

2

3

4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

A. Học phần chung

435

27

351

24

84

3

 

 1. Chính trị 1

45

3

45

3

0

0

X
2. Chính trị 2

45

3

45

3

0

0


X3. Anh văn 1

60

4

60

4

0

0

X
4. Anh văn 2

60

4

60

4

0

0


X5. Tin học đại cương

60

3

30

2

30

1

X
6. Giáo dục Quốc phòng-An ninh*

75

5

51

4

24

1

X
7. Thể dục

60

3

30

2

30

1

X

 

 

 

8. Pháp luật

30

2

30

2

0

0

X
B. Học phần cơ sở

570

31

360

24

210

7

 

 

 

 

1. Sinh hóa

45

3

45

3

0

0


X2. Sinh học

75

4

45

3

30

1

X
3. Hoá phân tích

60

3

30

2

30

1


X4. Sinh lý động vật thủy sinh

75

4

45

3

30

1


X5. Sinh thái thuỷ sinh vật

30

2

30

2

0

0

X
6. Vi sinh

60

3

30

2

30

1

X
7. Ngư loại 1

75

4

45

3

30

1


X8. Ngư loại 2

75

4

45

3

30

1


X9. Quản lý C lượng nước trong NTTS

75

4

45

3

30

1


XC. Học phần chuyên môn

510

30

390

26

120

4

 


 

 

C1. Học phần chuyên môn (bắt buộc)

450

27

360

24

90

3X


1. Dinh dưỡng và thức ăn trong NTTS

75

4

45

3

30

1X


2. Bệnh học thuỷ sản

75

4

45

3

30

1X


3. An toàn lao động trong NTTS

45

3

45

3

0

0X


4. Ngoại ngữ chuyên ngành

30

2

30

2

0

0X


5.  KT SX giống và nuôi cá nước ngọt

90

5

60

4

30

1X


6. Kỹ thuật SX giống và nuôi tôm

45

3

45

3

0

0X


7. Kỹ thuật SX giống và nuôi cá biển

45

3

45

3

0

0X


8. Môi trường và bảo vệ nguồn lợi TS

45

3

45

3

0

0
X

C2. Học phần chuyên môn(tự chọn)

60

3

30

2

30

1

 

 

 


1. Nuôi thức ăn tự nhiên

60

3

30

2

30

1
X

2. Khai thác thuỷ sản

60

3

30

2

30

1
X

Tổng cộng

1515

88

1101

74

414

14

 

 

 

 

* Theo Quyết định số 80/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

7.3. Thực tập:

Môn thực tập

Hệ số

Thời lượng

Năm thứ I

Năm thứ II

Địa điểm

Tuần

Giờ

HK1

HK2

HK3

HK4

A. Thực tập

-

05

200


 1.Kiến tập tay nghề

1

02

80X


Trường

   2.Thực tập giáo trình

2

03

120
X

Trường

B. Thực tập tốt nghiệp

-

15

600


1. Chuyên đề thực tập cuối khoá

6

10

400

 

 

 

X

Cơ sở

2. Hướng dẫn viết và viết báo cáo

-

02

80

 

 

 

X

Trường

3. Ôn thi TN

-

03

120

 

 

 

X

Trường

Tổng cộng

09

20

800

 

 

 

 


7.4. Thi tốt nghiệp:

TT

Môn thi

Hệ số

Hình thức thi

Thời gian

(phút)

Ghi chú

1

Chính trị

3

Viết

120


2

Ngư loại

3

Viết

120


3

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi tôm

4

Viết

120Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...