Điểm tin:
 
Trung cấp Chế biến và Bảo quản thủy sản
Trung cấp Chế biến và Bảo quản thủy sản

 

1. Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Chế biến và Bảo quản thủy sản      

2. Mã ngành: 42540105

3. Thời gian đào tạo: 24 tháng

4. Đối tượng: Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông (hoặc tương đương).

5. Giới thiệu chương trình:

     Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) ngành Công nghệ kỹ thuật Chế biến và Bảo quản thủy sản được thiết kế để đào tạo người học trở thành kỹ thuật viên trình độ TCCN ngành Công nghệ kỹ thuật Chế biến và Bảo quản thủy sản, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khoẻ nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

     Sau khi tốt nghiệp ra truờng, người học có khả năng tổ chức, quản lý các cơ sở chế biến, sản xuất và bảo quản thủy, hải sản, có khả năng giúp việc cho kỹ sư thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Chế biến và Bảo quản thủy sản; có khả năng tổ chức, quản lý các cơ sở sản xuất ở các cơ sở  chế biến và bảo quản thủy sản; ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ mới trong lĩnh vực Chế biến và Bảo quản thủy sản  Trực tiếp tham gia vào công việc Chế biến và Bảo quản thủy sản ở tất cả các thành phần kinh tế, các công ty, xí nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, viện, trung tâm nghiên cứu về chăn nuôi gia súc, gia cầm trong và ngoài nước, đồng thời có khả năng tiếp tục học tập lên các trình độ cao hơn.

6. Mục tiêu đào tạo:

     Đào tạo người lao động hiểu biết và vận dụng được các kiến thức cơ sở, cơ bản của ngành Chế biến và Bảo quản thủy sản, thiết bị máy phục vụ trong chế biến...và kỹ năng thực hành và vận dụng các nguyên lý cơ bản về Chế biến và Bảo quản thủy sản, biết thực hiện công tác quản lý ở trình độ trung cấp, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ để người lao động có điều kiện và khả năng tìm việc làm, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của ngành Chế biến và Bảo quản thủy sản. Có khả năng giúp việc cho kỹ sư thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học. Trực tiếp tham vào lĩnh vực Chế biến và Bảo quản thủy sản ở tất cả các thành phần kinh tế, các công ty, xí nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, viện, trung tâm nghiên cứu về Chế biến và Bảo quản thủy sản.

6.1. Chuẩn kiến thức: người học hiểu và trình bày được các vấn đề có liên quan đến:

     - Kiến thức và kỹ năng thực hành trong lĩnh vực chế biến thuỷ sản ở trình độ trung cấp, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, có khả năng làm việc, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của ngành thủy sản và của địa phương.

     - Có thể trực tiếp tham gia sản xuất ở tất cả các thành phần kinh tế, các công ty, xí nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trung tâm nghiên cứu về chế biến thủy sản trong và ngoài nước.

     - Có khả năng tổ chức, quản lý sản xuất ở phân xưởng sản xuất và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ mới trong chế biến thủy sản.

     - Có khả năng hỗ trợ cho kỹ sư thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học.

     - Nguyên liệu thủy sản: Biết được tên một số loài thủy sản có giá trị kinh tế. Nắm được sự ảnh hưởng của đặc tính sinh hoá đến chất lượng của nguyên liệu thủy sản, thành phần của nguyên liệu thủy sản và những biến đổi sau khi chết làm ảnh hưởng đến chất lượng.

     - Xử lý, bảo quản và vận chuyển nguyên liệu:

               + Xác định được các phương pháp xử lý sơ bộ nguyên liệu thủy sản

               + Hiểu rõ nguyên lý bảo quản lạnh nguyên liệu thủy sản.

               + Biết các phương pháp vận chuyển nguyên liệu thủy sản.

               + Hiểu được hiện tượng, nguyên nhân gây ra sự hư hỏng nguyên liệu thủy sản và biện pháp khắc phục.

     - Quy trình công nghệ: Hiểu được quy trình công nghệ chế biến các sản phẩm thủy sản như: đông lạnh, chế biến khô, đồ hộp, nước mắm, bột cá, v.v...

     - Máy và thiết bị: Biết được đặc tính kỹ thuật của các máy và thiết bị thường dùng  trong quá trình chế biến thủy sản.

     - An toàn thực phẩm:

               + Biết phương pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng nguyên liệu và sản phẩm TS.

               + Quản lý được chất lượng nguyên liệu và sản phẩm thuỷ sản chế biến.

     - Tổ chức và quản lý sản xuất: Hiểu được cách tổ chức và quản lý sản xuất trong xí nghiệp chế biến và bảo quản thủy sản.

     - Vệ sinh:

               + Biết được tên gọi, tác dụng, liều lượng, cách pha chế các chất sát trùng, chất tẩy rửa được phép dùng trong công nghệ chế biến và bảo quản các sản phẩm thủy sản.

               + Nắm được quy trình làm vệ sinh trong xí nghiệp chế biến và bảo quản thủy sản.

               + Hiểu rõ nguyên tắc đảm bảo an toàn lao động trong các xí nghiệp chế biến và bảo quản thủy sản.

6.2. Chuẩn  kỹ năng:

     - Có khả năng phân loại, đánh giá chất lượng NLTS trước lúc chế biến.

     - Thực hiện được phương pháp bảo quản nguyên liệu thuỷ sản bằng nước đá trước khi chế biến.

     - Thao tác thành thạo từng công đoạn trong quy trình chế biến các sản phẩm thủy sản và có khả năng hướng dẫn cho công nhân thực hiện các công đoạn trong quy trình chế biến thủy sản.

     - Áp dụng được HACCP trong quá trình chế biến các sản phẩm thủy sản.

     - Biết vận hành máy và thiết bị chuyên dùng trong quy trình công nghệ chế biến.

     - Hướng dẫn và giám sát công nhân làm công tác vệ sinh trong xí nghiệp chế biến thủy sản và việc thực hiện đúng các quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

6.3.Tác phong, thái độ nghề nghiệp:  

     - Người học có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; Có đạo đức, có sức khỏe, có lương tâm nghề nghiệp, có kỷ luật, tác phong công nghiệp, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ trong cơ sở, xí nghiệp chế biến và bảo quản thủy sản.

6.4. Đạo đức, lối sống và trách nhiệm công dân:

     - Nắm rõ vị trí vai trò của người công dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Có tránh nhiệm cá nhân về công tác an toàn lao động trong  trung tâm, cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm.

     - Có ý thức bảo vệ của công, bảo vệ môi trường và tài sản của đơn vị.


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...