Điểm tin:
 
QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO TỪNG ỦY VIÊN BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO TỪNG ỦY VIÊN BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO TỪNG ỦY VIÊN BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ (Nhiệm kỳ 2010 - 2012)

Căn cứ vào kết quả Đại hội V, Công đoàn Cơ sở (CĐCS) Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng nhiệm kỳ 2010 - 2012;

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ - CĐVC ngày 5 tháng 3 năm 2010 của Chủ tịch Công đoàn Viên chức về việc công nhận Ban chấp hành (BCH) và Ủy ban kiểm tra (UBKT) CĐCS Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, khoá V, nhiệm kỳ  2010-2012;       

BCH CĐCS khóa V, nhiệm kỳ 2010-2012 xây dựng Quy chế làm việc như sau:

I. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

1. Với BCH Công đoàn Viên chức tỉnh Sóc Trăng

     Lãnh đạo về chuyên môn nghiệp vụ, chỉ đạo toàn diện và kiểm tra các mặt công tác lớn có liên quan đến công tác công đoàn, xây dựng quy hoạch, đào tạo cán bộ lãnh đạo kế thừa của công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.

 2. Với Đảng ủy Trường

     Lãnh đạo trực tiếp về công tác tổ chức, kiểm tra chỉ đạo các hoạt động phong trào có liên quan đến nhiệm vụ chính trị tại đơn vị; cùng Ban Thường vụ (BTV) Công đoàn Viên chức (CĐVC) Tỉnh dự kiến các chức danh chủ chốt của CĐCS, định kỳ làm việc với Chủ tịch, Phó chủ tịch công đoàn, BCH (thông qua chương trình làm việc định kỳ với các đoàn thể) để nghe báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo.

 3.    Với Ban Giám hiệu Trường

     Chỉ đạo các hoạt động của các đoàn thể theo chủ trương của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng và chiến lược, kế hoạch do BGH phê duyệt.

     Phối hợp hoạt động với CĐCS trong các hoạt động theo quy định của Quy chế dân chủ cơ quan, Quy chế tổ chức hoạt động của nhà trường.

 II. NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

     Chủ tịch, Phó chủ tịch CĐCS là trung tâm đoàn kết trong BCH, tổ chức chỉ đạo và cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, thực hiện Nghị quyết Công đoàn cấp trên.

     Lãnh đạo và điều hành, quyết định trong Hội nghị thường lệ của BCH, chuẩn bị nội dung các Hội nghị liên quan, họp lệ định kỳ CĐCS.

     Thay mặt BCH quyết định các biện pháp cơ bản để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả các phong trào thi đua trong cán bộ viên chức nhà trường và hoạt động công đoàn .

     Quyết định việc sử dụng và bố trí, thi hành kỷ luật; quyết định thành lập mới hoặc giải tán các Tổ công đoàn trực thuộc theo Điều lệ CĐVN.

     Chỉ đạo sơ kết, tổng kết các phong trào, Hội nghị cán bộ viên chức đầu năm, quy định định kỳ họp lệ, họp đột xuất đối với hệ thống tổ chức công đoàn trong Trường. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ủy viên BCH CĐCS.

     Chuẩn bị văn kiện, nhân sự cho Đại hội công đoàn.

 III. NHIỆM VỤ CỦA ỦY VIÊN BCH CĐCS TRƯỜNG CĐCĐ SÓC TRĂNG

     Tham gia đầy đủ các Hội nghị BCH (theo thông báo bằng thư mời hoặc bằng điện thoại) tích cực phát biểu ý kiến, các giải pháp để thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và của tổ chức Công đoàn.

     Giữ gìn sự đoàn kết nhất trí nội bộ, ý thức kỷ luật phát ngôn, lãnh đạo các mặt hoạt động của CĐCS trong phạm vi được phân công, vận động đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ), và cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên tích cực tham gia các phong trào do CĐCS và Công đoàn Viên chức phát động; phản ảnh kịp thời tình hình hoạt động công đoàn và tâm tư nguyện vọng viên chức, nguời lao động theo quy định.

     Xây dựng gia đình gương mẫu, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Nhà nước và quy định địa phương nơi cư trú.

 IV. CHỨC NĂNG CỦA CÁC BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN TRONG CĐCS TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SÓC TRĂNG

1. Bộ phận tổ chức:  Tham mưu giúp BCH kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ của CĐCS và các Tổ công đoàn trực thuộc; khảo sát thành lập, phát triển ĐV mới, làm thẻ ĐVCĐ, theo dõi diễn biến số liệu tổ chức,  nhắc nhỡ giữ vững quy chế sinh hoạt công đoàn, đôn đốc thực hiện các tiêu chuẩn CĐCS vững mạnh hàng năm theo quy định . Bộ phận tổ chức gồm các đ/c sau:

     1/- Đ/c Nguyễn Văn Tâm            - Chủ Tịch                   - Phụ trách bộ phận

     2/- Đ/c Trần Thị Mộng Trinh       - P. Chủ tịch                - Thành viên

     3/- Đ/c  Dương Thị Hồng Vân      - Đoàn viên                 -  Thành viên

2. Ủy ban kiểm tra công đoàn: Kiểm tra, giám sát các hoạt động của công đoàn, chú ý đến việc thực hiện Điều lệ CĐVN, việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn; chủ động tham mưu, tham gia giải quyết kịp thời các đơn khiếu nại,  tố cáo có liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn. UBKT CĐCS gồm các đồng chí:

     1/- Đ/c Nguyễn Khánh Hùng             - UV. BCH               - Chủ nhiệm

     2/- Đ/c Vũ Thị Thúy Vi                    - UV. BCH                - Ủy viên

     3/- Đ/c Lê Thị Hồng Thắm               - CB. Thanh tra        - Ủy viên

 3. Bộ phận tuyên giáo: Tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản có liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn; tham mưu kế hoạch đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CB công đoàn; thường xuyên tuyên truyền cho CB.ĐVCĐ những vấn đề về hoạt động công đoàn; theo dõi và phản ảnh tâm tư nguyện vọng của ĐVCĐ và người lao động trong đơn vị cho BCH Công đoàn xem xét. Bộ phận tuyên giáo gồm các đồng chí:

     1/- Đ/c Nguyễn Văn Tâm             - Chủ tịch           - Phụ trách bộ phận   

     2/- Đ/c Nguyễn Khánh Hùng         - UV BCH            -  Thành viên

     3/- Đ/c Nguyễn Như T. Phước       - UV BCH           -  Thành viên

 4. Ban nữ công: Theo dõi giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với lao động nữ và trẻ em, giáo dục bồi dưỡng nâng cao kiến thức và trình độ hiểu biết về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước cho lao động nữ, tìm hiểu nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của lao động tham mưu cho BCH CĐCS. Ban nữ công có kế hoạch hoạt động cụ thể theo chức năng và chỉ đạo Tổ công đoàn tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch đã đề ra. Ban nữ công gồm các đồng chí:

     1/- Đ/c Trần Thị Mộng Trinh       - P. Chủ tịch                       - Trưởng ban

     2/- Đ/c Vũ Thị Thuý Vi               - UV. BCH                           - Thành viên

     3/- Đ/c Nguyễn Thị Thuở            - Đoàn viên                        - Thành viên

     4/- Đ/c Mã Tú Châu                   - Đoàn viên                        - Thành viên

     5/- Đ/c Trần Thị Bạch Nga          - Đoàn viên                        - Thành viên

 5. Bộ phận thi đua và chỉ đạo các hoạt động phong trào: Thường xuyên tuyên truyền vận động ĐVCĐ, người lao động tham gia thực hiện các phong trào và công trình đã phát động; tham mưu thực hiện tốt chế độ khen thưởng khuyến khích bằng vật chất, tinh thần trong thi đua; xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao cho đoàn viên. Bộ phận thi đua và chỉ đạo các hoạt động phong trào gồm các đồng chí:

     1/- Đ/c Bùi Chí Dũng                       - UV. BCH                 - Phụ trách bộ phận

     2/- Đ/c Phạm Ngọc Quan                - UV. BCH                 - Thành viên

     3/- Đ/c Nguyễn Khánh Hùng            - UV. BCH                - Thành viên

     4/- Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Mai           - Đoàn viên             - Thành viên

     5/- Đ/c Nguyễn Như Tấn Phước       - UV. BCH                 - Thành viên

 6.  Bộ phận Tài vụ - Đời sống: Đẩy mạnh nhiều hoạt động để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBĐV và người lao động; vận động giúp nhau học tập năng cao trình độ, giúp nhau làm kinh tế gia đình để tăng thêm thu nhập, phát huy tính đoàn kết, tương thân tương ái trong " Hiếu-Hỷ", và các chế độ, hỗ trợ khác theo quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ.

Theo dõi giúp BCH cân đối kết dư nguồn tài chính công đoàn, bảo đảm công tác thu - chi đúng nguyên tắc quy định, tham mưu tận dụng các nguồn thu cho phép để bổ sung vào kinh phí hoạt động phong trào; hướng dẫn các Tổ công đoàn trực thuộc thực hiện tốt quản lý tài chính, tài sản công đoàn và dự toán, quyết toán kinh phí hoạt động công đoàn theo đúng nguyên tắc tài chính công đoàn quy định. Bộ phận Tài vụ- Đời sống gồm các đồng chí:

     1/- Đ/c Trần Thị Mộng Trinh     - P. Chủ tịch       - Phụ trách bộ phận

     2/- Đ/c Vũ Thị Thuý Vi             -  UV. BCH          - Thành viên

     3/- Đ/c Võ Ngọc Hiếu               -  Đoàn viên       - Thành viên

 V. PHÂN CÔNG TỪNG UV BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ :

     1/- Đ/c Nguyễn Văn Tâm - Chủ tịch

            Phụ Trách chung; Phụ trách tổ chức, Tuyên giáo công đoàn.

     2/- Đ/c Trần Thị Mộng Trinh - Phó Chủ tịch

            Phụ trách bộ phận Tài vụ - Đời sống, Trưởng Ban nữ công

     3/- Đ/c Nguyễn Khánh Hùng -UV.BCH

      Chủ nhiệm UBKT Công đoàn, hỗ trợ công tác tuyên giáo, Tổ trưởng Tổ công đoàn Phòng Đào tạo - Phòng CTCT&QLHSSV - ĐBCL.

     4/- Đ/c Phạm Ngọc Quan - UV BCH

            Hỗ trợ công tác thi đua và hoạt động phong trào; Tổ trưởng Tổ công đoàn Trung tâm NN-TH và Trung tâm LKĐT

     5/- Đ/c Bùi Chí Dũng - UV BCH

             Phụ trách bộ phận thi đua và chỉ đạo các phong trào; Tổ trưởng Tổ công đoàn Khoa KHCB và Bộ môn Lý luận Chính trị.

      6/- Đ/c Vũ Thị Thuý Vi - UVBCH

            Tổ trưởng Tổ công đoàn Khoa NN-TS&PTNT, Khoa Kinh tế, Khoa KTCN, thành viên Ban Nữ công và Bộ phận Tài vụ - Đời sống

      7/- Đ/c Nguyễn Như Tấn Phước - UVBCH

            Phụ trách chỉ đạo phong trào văn hoá, văn nghệ, TDTT của công đoàn,  hỗ trợ công tác thi đua, khen thưởng của công đoàn.

Trên đây là Quy chế hoạt động của BCH Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng  nhiệm kỳ V (2010 -2012 ) cùng với sự phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng Uỷ viên BCH. Nội dung Quy chế này được bàn bạc thống nhất trong BCH và được phổ biến đến các Tổ Công đoàn trực thuộc để biết và thực hiện. 

Quá trình tổ chức thực hiện BCH Công đoàn sẽ có sơ kết rút kinh nghiệm và bổ sung khi cần thiết, đồng thời khen thưởng, kiểm điểm trách nhiệm kịp thời những tập thể, cá nhân làm tốt hoặc vi phạm những quy định trong Quy chế này.

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở khi xét thấy cần thiết, thống nhất mới có quyền sửa đổi những quy định trong Quy chế này.


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...