Điểm tin:
 
Downloads » Lịch thi - chính quy
Lich thi lan 1 & Lan 2 nam hoc 2016-2017 lop TC Phap luat (đêm) he VLVH khoa 9
Lich thi lan 2 HK2 nam hoc 2016-2017 lop trung cap K7 he VLVH
Lich thi lan 1 HK 2 nam hoc 2016-2017 cac lop trung cap K8 he VLVH
Lich thi lan 1 HK 2 nam hoc 2016-2017 lop TC CTXH K9 he chinh quy (Bo sung)
Lich thi lan 2 HK 1 nam hoc 2016-2017 lop TC TT & BVTV K10 he chinh quy (Bo sung)
Lich thi lan 2 HK 1 nam hoc 2016-2017 cac lop Cao dang K10 va TC K10 he chinh quy (bo sung)
Lich thi lan 2 HK 1 nam hoc 2016-2017 cac lop Cao dang K10 va TC K10 he chinh quy
Lich thi lan 1 hoc ki 2 nam hoc 2016-2017 cac lop trung cap K7 he VLVH
Lich thi lan 1 HK 2 nam hoc 2016-2017 cac lop Cao dang K8, K9 va TC K9 he chinh quy
Lich thi lan 2 HK 1 nam hoc 2016-2017 cac lop Cao dang K8, K9 va TC K9 he chinh quy
Lich thi lan 1 nam hoc 2016-2017 lop TC Phap luạt (đêm) he VLVH khoa 9 tu ngay 23/01/2017
Lich thi lan 1 va lan 2 nam hoc 2016-2017 cac lop trung cap K8 he VLVH
Lich thi lan 2 nam hoc 2016-2017 cac lop trung cap K7 he VLVH
Lich thi lan 1 HK 1 nam hoc 2016-2017 cac lop Cao dang K10 va TC K10 he chinh quy
Lich thi lan 1 HK 1 nam hoc 2016-2017 cac lop Cao dang K8, K9 va TC K9 he chinh quy
Lich thi lan 1 nam hoc 2016-2017 cac lop trung cap K7 he VLVH
Lich thi lan 1 hoc ky 1 nam hoc 2016-2017 cac lop Trung cấp K8 hệ VLVH
Lich thi lan 2 HK2 nam hoc 2015-2016 cac lop Cao dang K8, K9 va Trung cap K9 chinh quy
Lich thi lan 1 hoc ky he nam hoc 2015-2016 cac lop Cao dang K7, K8 chinh quy
Lich thi tot nghiep lan 1 nam hoc 2015-2016 cac lop Cao dang K7 va Trung cap K8 chinh quy
Lich thi lan 1 hoc xo no nam hoc 2015-2016 cac lop Cao dang K6, K7 va Trung cap K8 chinh quy (bo sung)
Lich thi lan 1 hoc xo no nam hoc 2015-2016 cac lop Cao dang K6, K7 va Trung cap K8 chinh quy
Lich thi lan 2 HK2 nam hoc 2015-2016 cac lop Cao dang K7 va Trung cap K8 chinh quy
Lich thi lan 1 HK2 nam hoc 2015-2016 cac lop Cao dang K8, K9 va Trung cap K9 chinh quy
Lich thi HK2 lop TC KTDN he VLVH K7 hoc tai truong CDCD Soc Trang
Lich thi dot 8 lop TT&BVTV K8 hoc tai Nga nam
Lich thi dot 7 - HK3 lop TC Phap luat My tu
Lich thi lan 1 hoc ki 2 nam hoc 2015 - 2016 cac lop Cao dang K7 va Trung cap K8 chinh quy
Lich thi lan 2 hoc ki 1 nam hoc 2015 - 2016 cac lop Cao dang K9, Trung cap K9 chinh quy
Lich thi lan 2 hoc ki 1 nam hoc 2015 - 2016 cac lop Cao dang K7, K8, Trung cap K8 chinh quy
Lich thi lan 1 HK4 lop TC TKVP K6 he VLVH tai truong
Lich thi HK3 - Dot 7 lop TC TT&BVTV Nga nam
Lich thi bong sung lan 1 hoc ki 1 nam hoc 2015 - 2016 cac lop Cao dang K7, K8, Trung cap K8 chinh quy
Lich thi lan 1 hoc ki 1 nam hoc 2015 - 2016 cac lop Cao dang K9, Trung cap K9 chinh quy
Lich thi dot 6 - HK3 lop TC Phap luat My tu
Lich thi lan 2 HK4 lop TC KTDN K6 he VLVH tai truong
Lich thi lan 1 HK1 (dot 2) lop TC KTDN K7 he VLVH tai truong
Lich thi lan 1 hoc ki 1 nam hoc 2015 - 2016 cac lop Cao dang K7, K8, Trung cap K8 chinh quy
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...