Điểm tin:
 
Sơ đồ Website
1 Giới thiệu
1.1    |--Lịch sử phát triển
1.1.1    |--   |--Những thời gian đáng nhớ
1.1.2    |--   |--Một số hình của trường
1.2    |--Các Phòng, Khoa, Trung tâm
1.3    |--Một số kết quả trong năm qua
1.4    |--Tổ chức bộ máy
1.4.1    |--   |--Sơ đồ tổ chức
1.4.2    |--   |--Bảng phụ lục nhân sự
1.5    |--Mục tiêu đào tạo
1.6    |--Chức năng nhiệm vụ chiến lược
1.7    |--Giới thiệu về Ban giám hiệu
2 Đảng - Đoàn thể
2.1    |--Đảng bộ
2.2    |--Công đoàn
2.3    |--Đoàn thanh niên
2.4    |--Hội sinh viên
2.5    |--Chi hội khoa học lịch sử
2.6    |--Hội chữ thập đỏ
3 Các đơn vị trực thuộc
3.1    |--Phòng
3.1.1    |--   |--P.Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp
3.1.2    |--   |--P.Đào tạo
3.1.3    |--   |--P.Công tác chính trị & QLHSSV
3.1.4    |--   |--P.Quản lý khoa học và hợp tác Quốc tế
3.1.5    |--   |--P.Tài vụ
3.1.6    |--   |--P.Thanh tra
3.1.7    |--   |--P.Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
3.2    |--Khoa
3.2.1    |--   |--Khoa Cơ bản
3.2.2    |--   |--Khoa Nông nghiệp - TS & PTNT
3.2.3    |--   |--Khoa Kinh tế
3.2.4    |--   |--Khoa Kỹ thuật - Công nghệ
3.2.5    |--   |--Khoa Lý luận chính trị
3.3    |--Ban
3.3.1    |--   |--Ban Tư vấn Xây dựng và Phát triển chương trình
3.3.2    |--   |--Ban Huấn luyện giảng viên
3.3.3    |--   |--Ban Quản lý dự án
3.4    |--Trung tâm
3.4.1    |--   |--TT Ngoại ngữ - Tin học
3.4.2    |--   |--TT Đào tạo - Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ SV
3.4.3    |--   |--TT NC ứng dụng KHKT và chuyển giao công nghệ
4 Đào tạo
4.1    |--Chương trình đào tạo
4.2    |--Ngành nghề đào tạo
4.2.1    |--   |--Hệ cao đẳng chính quy
4.2.2    |--   |--Hệ cao đẳng vừa làm vừa học
4.2.3    |--   |--Hệ trung cấp chính quy
4.2.4    |--   |--Hệ trung cấp vừa làm vừa học
4.2.5    |--   |--Đào tạo liên thông
4.2.5.1    |--   |--   |--Cao đẳng - Đại học
4.2.5.2    |--   |--   |--Trung cấp - Đại học
4.2.5.3    |--   |--   |--Trung cấp - Cao đẳng
4.3    |--Qui chế đào tạo
4.4    |--Kế hoạch năm học
4.4.1    |--   |--Kế hoạch học tập
4.4.1.1    |--   |--   |--Hệ cao đẳng chính quy
4.4.1.2    |--   |--   |--Hệ cao đẳng vừa làm vừa học
4.4.1.3    |--   |--   |--Hệ trung cấp chính quy
4.4.1.4    |--   |--   |--Hệ trung cấp vừa làm vừa học
4.4.2    |--   |--Kế hoạch giáo viên
4.4.3    |--   |--Kế hoạch về cơ sở vật chất
4.4.4    |--   |--Kế hoạch vật tư-trang thiết bị
4.5    |--Liên kết đào tạo
4.5.1    |--   |--Hệ vừa làm vừa học
4.5.2    |--   |--Cơ sở đào tạo trong nước
4.5.3    |--   |--Cơ sở đào tạo nước ngoài
5 Nghiên cứu khoa học-Hợp tác quốc tế
5.1    |--Hợp tác trong nước
5.1.1    |--   |--Chuyển giao công nghệ
5.1.2    |--   |--Nghiên cứu khoa học
5.1.3    |--   |--Thông tin nghiên cứu khoa học
5.2    |--Hợp tác quốc tế
5.2.1    |--   |--Học bổng
5.2.2    |--   |--Dự án
5.2.3    |--   |--Chương trình liên kết
6 Liên kết website
6.1    |--Bộ ngành liên quan
6.2    |--Trường Đại học - Cao đẳng
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...