Điểm tin:
 
KH triển khai và tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp ...
KH triển khai và tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp ...

Căn cứ Kế hoạch số 01//KH-UBBC ngày 22/02/2016 của Ủy ban bầu cử tỉnh Sóc Trăng triển khai và tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 Căn cứ Công văn số 32/CV-UBBC ngày 21/3/2016 của Ủy ban bầu cử tỉnh Sóc Trăng về việc xây dựng Kế hoạch triển khai và tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng xây dựng Kế hoạch triển khai và tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 cụ thể như sau:

I. Mục đích

- Thông qua kế hoạch nhằm phổ biến trong toàn thể viên chức, nhân viên và học sinh, sinh viên nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử là tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

- Nâng cao nhận thức cho viên chức, nhân viên và học sinh, sinh viên về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử, nắm vững quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu quả, tham gia tự giác, tích cực, chủ động để cuộc bầu cử được thành công.

II.  Yêu cầu

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể viên chức, nhân viên và học sinh sinh viên toàn Trường về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Phổ biến Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức chính quyển địa phương, Kế hoạch của Ủy ban bầu cử tỉnh Sóc Trăng và các văn bản có liên quan đến cuộc bầu cử để toàn thể viên chức, nhân viên và học sinh, sinh viên được biết, đảm bảo cuộc bầu cử thực sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật và an toàn.

III. Nội dung

1. Công tác chỉ đạo

- Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là một trong những nhiệm vụ được lãnh đạo Nhà trường quan tâm. Lãnh đạo Nhà trường chỉ đạo Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp xây dựng Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức cho viên chức, nhân viên và học sinh, sinh viên tại Trường.

- Bên cạnh đó, Ban Giám hiệu còn chỉ đạo Phòng CTCT&QLHSSV, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên nghiêm chỉnh thực hiện cuộc bầu cử đúng theo quy định của pháp luật.

2. Hình thức tuyên truền

- Tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 ngày 20/11/2014, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 ngày 25/6/2015, Luật Tổ chức chính quyển địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015, Kế hoạch số 01//KH-UBBC ngày 22/02/2016 của Ủy ban bầu cử tỉnh Sóc Trăng và các văn bản có liên quan đến cuộc bầu cử thông qua các buổi họp giao ban, họp chi bộ, trang thông tin điện tử,... Bên cạnh đó, phân công Phòng CTCT&QLHSSV thông qua chương trình "Phát thanh học đường" tuyên truyền Kế hoạch và tài liệu Hỏi - Đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 định kỳ 02 lần/ngày (thời gian tuyên truyền kể từ ngày ban hành Kế hoạch đến khi kết thúc cuộc bầu cử ).

- Phối hợp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền như: khẩu hiệu, băng rôn,... và niêm yết Kế hoạch tại bảng thông báo. Ngoài ra, tuyên truyền miệng với các hình thức đa dạng, kịp thời, rộng khắp, thiết thực và có hiệu quả đến từng viên chức, nhân viên và học sinh, sinh viên.

3. Công tác đảm bảo an ninh trật tự

- Phân công Ban Chỉ huy quân sự cơ quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kịp thời ứng phó với những tình huống có thể xảy ra, bảo đảm cho cuộc bầu cử được diễn ra an toàn trên phạm vi toàn tỉnh.

- Đề cao cảnh giác, đấu tranh ngăn chặn kịp thời những luận điệu xuyên tạc, những âm mưu hoạt động lợi dụng bầu cử để gây rối. Kịp thời báo các với cơ quan có thẩm quyền để xử lý.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Phòng TC-HC-TH tham mưu xây dựng kế hoạch trình Ban Giám hiệu phê duyệt; chịu trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã đề ra; thực hiện báo cáo theo quy định.

2. Các đơn vị trực thuộc Trường, các tổ chức đoàn thể trong Trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch.

3. Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch.

4. Phòng CTCT&QLHSSV tổ chức tuyên truyền thông qua chương trình "Phát thanh học đường" theo đúng Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch triển khai và tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.


Các tin khác:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...