Điểm tin:
 
Thông báo Về việc đăng ký học lại và thi lại học phần (ĐH CT)
Thông báo Về việc đăng ký học lại và thi lại học phần (ĐH CT)

TRƯỜNG CĐCĐ SÓC TRĂNG                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    PHÒNG ĐÀO TẠO                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 57/TB-ĐT                                              Sóc Trăng, ngày 22 tháng 12 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học lại và thi lại học phần trong HK2 năm học 2016-2017

đối với các lớp đại học liên kết Trường Đại học Cần Thơ

Căn cứ Thông báo số 3432/ĐHCT-LKĐT ngày 29/11/2016 về việc đăng ký học và thi lại học kỳ 2 năm học 2016-2017 hệ vừa làm vừa học của Trường Đại học Cần Thơ;

Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên các lớp đại học liên kết với Trường Đại học Cần Thơ về thời gian, địa điểm và thủ tục đăng ký học và thi lại các môn học chưa đạt, cụ thể như sau:

-   Sinh viên xem danh mục các học phần sẽ được mở học trong HK2/2016-2017 và Thời khóa biểu cụ thể của HK2 năm học 2016-2017 của các lớp liên kết Trường Đại học Cần Thơ tại Bảng Thông báo ở khu A hoặc truy cập vào website: www.stcc.edu.vn – Lịch học liên kết – Thông báo đăng ký Học lại thi lại và Lịch học HK2 năm học 2016-2017 của Tất cả các lớp liên kết Trường Đại học Cần Thơ;

-   Sinh viên đăng ký đơn theo mẫu B.6 là Phiếu đăng ký học lại học phần – gọi tắt là “Đơn học lại” (lấy mẫu B.6 có trên website: www.stcc.edu.vn – vào Các đơn vị trực thuộc – Phòng Đào tạo – Quy trình công tác học vụ dành cho sinh viên các lớp liên kết đào tạo);

- Địa điểm đóng học phí học và thi lại: tại Phòng Tài vụ;

- Địa điểm nộp và nhận Đơn học lại: tại Phòng Đào tạo;

- Thời gian đăng ký: từ ngày thông báo đến hết ngày 20/02/2017;

- Thời gian nhận lại Đơn học lại: 2 tuần sau kể từ ngày nộp đơn cho Phòng Đào tạo; Sinh viên liên hệ nhận lại đơn để đi học và đi thi theo lịch của lớp đã đăng ký học lại thi lại.

- Học phí: 270.000đ/1 tín chỉ.

* Lưu ý: Riêng trường hợp sinh viên đăng ký trả nợ mà học phần và lớp đăng ký trả nợ được tổ chức học và thi tại Trường liên kết khác (hoặc tỉnh khác) thì sinh viên sẽ đóng học phí học lại tại Trường đó, nhưng Đơn học lại phải được xác nhận và có đóng dấu của Trường CĐCĐ Sóc Trăng và Trường Đại học Cần Thơ.

Đề nghị sinh viên các lớp đại học liên kết với Trường Đại học Cần Thơ thực hiện đúng theo tinh thần thông báo này. Sau thời hạn đăng ký, Trường không giải quyết mọi trường hợp chậm trễ.

Nơi nhận:                                                                                                                                       TRƯỞNG PHÒNG               

- HT, P.HT phụ trách ĐT (báo cáo);                                             

- P.Tài vụ, GVCN các lớp trên (phối hợp);                                                                                                  (Đã ký)                                   

- SV các lớp trên (thực hiện);                                                          

- Lưu: P.ĐT (1).

 


      UBND TỈNH SÓC TRĂNG

TRƯỜNG CĐCĐ SÓC TRĂNG                                                                                                                Mẫu B.6

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC PHẦN

Kính gửi: Trường Đại học Cần Thơ

Mã môn học:…………………Tên môn học:……………………………………………………Số tín chỉ:……….

Nay, nguyện vọng học lại cùng lớp/khóa:……………………………………………………….trong học kỳ……..

Năm học:201….- 201……tại Trường:……………………………………………………………………………….

TT

MSSV

Họ và tên

Chữ ký

(khi đăng ký)

Lớp

Số tờ

Chữ ký

(Khi nộp bài)

Điểm

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số danh sách có:………..SV đăng ký dự thi X………tín chỉ X 270.000đ=……………………………...đồng

Tổng số tiền thực thu là:…………………………………………..đồng.

          CB thu tiền của Phòng Tài vụ (ĐVLK)                                                   TL. HIỆU TRƯỞNG

                   (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

Ý KIẾN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Đồng ý cho đăng ký học & thi lại trong học kỳ…….năm học 201….-201….tại……………………………….

Cần Thơ, ngày……tháng…....năm 201…

TL. HIỆU TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC


 


Ngày thi……..tháng……….năm 201……..;                                      Tổng số:………………………bài

Cán bộ coi thi 1:………………………………..                                Tổng số:……………………….tờ

Cán bộ coi thi 2:…………….………… ………                    CB chấm thi và lên điểm:…………………….........

*Lưu ý: Sinh viên giữ lại đơn này (bản chính) để khi đi dự thi mang theo đưa cho Cán bộ coi thi.

 

 

 


Các tin khác:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...