Điểm tin:
 
Quy chế làm việc phòng CTCT&QLHSSV
Quy chế làm việc phòng CTCT&QLHSSV

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý học sinh, sinh viên trực thuộc

BGH Trường CĐCĐ Sóc Trăng

(Phòng CTCT&QLHSSV)

(Ban hanh kèm theo Quyết định số 140/QĐ-CĐCĐ ngày 13  tháng 3  năm 2013)

 

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

            Thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Phòng CTCT&QLHSSV là công việc được tiến hành thường xuyên nhằm nâng cao trách nhiệm của Lãnh đạo Phòng, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, viên chức trong việc thực thi nhiệm vụ của mình.

            Cán bộ, viên chức của Phòng cần phải biết, hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của Phòng, chế độ làm việc và các mối quan hệ công tác để từ đó nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong công việc. Phát huy tinh thần dân chủ của cán bộ, viên chức trong việc tham gia giám sát, kiểm tra các hoạt động của đơn vị để góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh.

Chương 2
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Điều 1. Vị trí

Phòng CTCT&QLHSSV được thành lập theo Quyết định số 694/QĐ-CĐCĐ ngày 25 tháng 10 năm 2012 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, trực thuộc Ban Giám hiệu Nhà trường. 

Điều 2. Chức năng

Phòng CTCT&QLHSSV tham mưu cho Ban Giám hiệu tổ chức thực hiện, quản lý công tác chính trị - tư tưởng, giáo dục ý thức chính trị, đạo đức, lối sống và truyền thống dân tộc trong cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên (HSSV) thông qua các hoạt động trong, ngoài Trường và quản lý HSSV theo quy chế công tác HSSV và quy chế đào tạo.

            Điều 3. Nhiệm vụ

1. Tổ chức, quản lý công tác rèn luyện đạo đức, chính trị, tư tưởng trong HSSV; phối hợp với Khoa Lý luận Chính trị và các tổ chức chính trị, xã hội trong Trường thực hiện công tác giáo dục và rèn luyện chính trị, tư tưởng cho cán bộ, viên chức.

2. Nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của HSSV; đề xuất biện pháp, kế hoạch, tổ chức học chính trị - tư tưởng, nghị quyết, đường lối chính sách của Đảng, tuyên truyền phổ biến pháp luật của Nhà nước. Tổ chức sinh hoạt chính trị định kỳ hoặc khi có yêu cầu cho cán bộ, giảng viên và HSSV.

3. Quản lý quá trình rèn luyện của HSSV; tổng kết, đánh giá và đề xuất phê duyệt điểm rèn luyện của HSSV trong từng học kỳ, năm học, khóa học.

4. Phối hợp với các Khoa quản lý, đánh giá công tác giáo viên chủ nhiệm.

5. Là đầu mối trong việc tổ chức các cuộc thi có liên quan đến HSSV trong phạm vi Nhà trường, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, công tác xã hội, tình nguyện, giao lưu ngoại khóa…

6. Chủ trì công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức các hoạt động nhằm chào mừng các ngày lễ lớn với nhiều loại hình, có tác dụng giáo dục truyền thống.

 7. Thực hiện công tác quản lý HSSV đang học tập tại Trường; tham mưu cho Ban Giám hiệu thực hiện chế độ chính sách, ưu đãi, xét cấp học bổng, trợ cấp, khen thưởng và kỷ luật HSSV.

8. Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên thực hiện công tác liên lạc với cựu HSSV của Trường và các hoạt động giao lưu giữa cựu HSSV và HSSV đang theo học tại Trường.

9. Là cầu nối giữa HSSV, phụ huynh HSSV với Ban Giám hiệu và các đơn vị tổ chức trong Trường.

Chương 3
TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 4. Tổ chức bộ máy

1. Phòng CTCT&QLHSSV gồm 01 Trưởng phòng; giúp việc cho Trưởng phòng là Phó Trưởng phòng và các nhân viên.

2. Trưởng phòng là người chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu trong việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình; có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung công tác, quản lý toàn bộ công việc của Phòng. Phân công giao việc cho nhân viên trong đơn vị theo chức danh cụ thể thuộc thẩm quyền; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ và tạo điều kiện để giúp các thành viên hoàn thành nhiệm vụ.

Phó Trưởng phòng phụ trách trực tiếp công tác quản lý HSSV và công tác giáo dục chính trị tư tưởng. 

 3. Các nhân viên trong Phòng thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của lãnh đạo Phòng, theo chế độ thủ trưởng, phục tùng sự phân công, quản lý và điều hành của lãnh đạo Phòng, cụ thể như sau:

- Cán bộ phụ trách công tác thông tin tuyên truyền, tư vấn tâm lý.

- Cán bộ phụ trách công tác thể dục thể thao, quản lý HSSV ngoại trú, công tác an ninh trật tự.

- Cán bộ phụ trách công tác văn hóa văn nghệ, dẫn chương trình.

- Cán bộ phụ trách công tác văn thư, xác nhận HSSV.

- Cán bộ chuyên trách công tác Đoàn, Hội.

          Điều 5. Quan hệ công việc

Quan hệ làm việc trong Phòng phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

1. Đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện tuyệt đối của lãnh đạo Nhà trường.

2. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, kế hoạch của Ban Giám hiệu.

3. Thực hiện chế độ thủ trưởng trên cơ sở phát huy quyền làm chủ tập thể của cán bộ, nhân viên.

            Điều 6. Quản lý văn bản

1. Trưởng phòng được thừa lệnh Hiệu trưởng ký giấy xác nhận, giấy giới thiệu cho HSSV và các văn bản do Phòng ban hành theo chức năng nhiệm vụ đã được Hiệu trưởng phân công.

2. Các văn bản liên quan gửi đến được thực hiện như sau: văn thư vào sổ, trình Trưởng phòng xem để thực hiện, xử lý văn bản.

3. Các giấy tờ, biểu mẫu liên quan do các cá nhân, đơn vị trong Trường gửi đến phải có sổ giao nhận.

4. Văn bản tài liệu phải được sắp xếp ngăn nắp, khoa học và được lưu trữ dưới dạng bản in hoặc bản điện tử.

5. Việc cung cấp các tài liệu, số liệu, văn bản cho các tổ chức cá nhân trong Trường để phục vụ công tác của Trường, theo đúng chức năng nhiệm vụ của đơn vị yêu cầu, phải có ý kiến của Trưởng phòng; việc cung cấp các thông tin ngoài mục nói trên phải có ý kiến của lãnh đạo Trường.

Điều 7. Quản lý tài sản

1. Tài sản, trang thiết bị, công cụ lao động được Hiệu trưởng giao quản lý, do lãnh đạo Phòng chịu trách nhiệm phân công sử dụng, bảo quản. Nếu hư hỏng, mất mát không có lý do chính đáng phải bồi thường theo quy định của Nhà nước.

2. Cán bộ, nhân viên không được di chuyển tài sản từ nơi này sang nơi khác hoặc đưa ra ngoài cơ quan nếu chưa được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu hoặc kiểm tra của lãnh đạo Phòng.

3. Sử dụng hợp lý, tiết kiệm các trang thiết bị, điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm.

Điều 8. Chế độ báo cáo

1. Thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng, quý, năm và theo yêu cầu công việc cụ thể.

2. Báo cáo phải thực hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác.

Điều 9. Chế độ hội họp

1. Hàng tháng Trưởng phòng chủ trì cuộc họp của Phòng để kiểm điểm tình hình tháng qua và đề ra kế hoạch công tác tháng tới.

2. Hàng tháng Phòng tổ chức họp với ban cán sự các lớp hoặc giáo viên chủ nhiệm để kiểm điểm việc thực hiện công tác thời gian qua và đề ra kế hoạch công tác sắp tới.

3. Định kỳ 06 tháng, 01 năm Phòng tổ chức cuộc họp với sự chủ trì của lãnh đạo Trường về công tác quản lý HSSV, tổng kết việc thực hiện kế hoạch công tác và đề ra phương hướng công tác trong thời gian tới.

4. Khi được Hiệu trưởng phân công dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn, cuộc họp, hội nghị, hội thảo do các  sở, ban, ngành, cơ quan, hoặc các tổ chức trong và ngoài nước tổ chức, sau khi tham dự hoặc hết thời hạn công tác phải báo cáo kết quả cuộc hội, họp nói trên để Hiệu trưởng cho ý kiến chỉ đạo.

Chương 4
MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 10. Mối quan hệ

Trong việc phối hợp thực hiện các công việc với các Phòng, Khoa, Trung tâm, chuyên môn thuộc Trường cần phải đoàn kết, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ lẫn nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ; nếu có ý kiến khác nhau trong giải quyết công việc phải báo cáo lãnh đạo quyết định. Khi có công việc đột xuất cần phải phối hợp với các bộ phận có liên quan để giải quyết kịp thời, sau đó rút kinh nghiệm, không được đùn đẩy, né tránh.

 

Điều 11. Nội dung phối hợp

1. Chủ động phối hợp với các đơn vị trong Trường tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và các ngày lễ của Trường.

2. Phối hợp với Phòng Đào tạo tổ chức tiếp nhận HSSV mới, quản lý HSSV trong học tập, tổ chức các sinh hoạt chính trị, phong trào thi đua, nghiên cứu khoa học.

3. Phối hợp với các Khoa, giáo viên chủ nhiệm trong công tác quản lý HSSV, tư vấn về học tập và việc làm; phản ánh tình hình học tập, rèn luyện, các yêu cầu của HSSV với Ban Giám hiệu và các đơn vị có liên quan.

4. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao, các hoạt động tình nguyện, công tác xã hội, các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi phục vụ học tập, nghiên cứu.

5. Phối hợp với các Phòng, Khoa, Trung tâm, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, giáo viên chủ nhiệm trong việc xét thi đua khen thưởng, học bổng, kỷ luật đối với HSSV.

Điều 12. Khi có khách liên hệ công tác cần hỏi về yêu cầu cụ thể của khách (bao gồm khách, HSSV, phụ huynh HSSV) để giải quyết. Nếu thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng thì tích cực giải quyết hoặc chủ động trao đổi với các đơn vị khác, tránh để khách phải đi gặp nhiều Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm; không để khách phiền hà, chờ đợi lâu. Nếu trách nhiệm giải quyết của các đơn vị khác cần hướng dẫn, giới thiệu tận tình đến các đơn vị đó.

Điều 13. Giải quyết yêu cầu, thắc mắc của khách phải có căn cứ pháp lý đúng chủ trương, đường lối, thấu tình đạt lý, khẩn trương tích cực. Nếu thấy vấn đề cần thời gian để giải quyết thì hẹn ngày, giờ để khách đến nhận kết quả. Thái độ trong quan hệ với khách cần hòa nhã, lịch sự. Nội dung, kết quả giải quyết khi làm việc với khách phải ghi vào sổ hoạt động hàng ngày của Phòng.

Điều 14. Khách đến làm việc với Phòng cần tuân theo hướng dẫn của cán bộ trong Phòng. Riêng HSSV phải thực hiện đúng quy định về trang phục, bảng tên.

Chương 5
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Quy chế làm việc của Phòng CTCT&QLHSSV có hiệu lực thống nhất trong toàn phòng. Cán bộ nhân viên của Phòng có trách nhiệm nắm vững và thực hiện nghiêm túc quy chế này, nếu vi phạm quy chế sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

HIỆU TRƯỞNG

đã ký    

Đoàn Thiện Tài


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...